Διορισμοί στο Δικαστήριο της ΕΕ: 6η έκθεση δραστηριοτήτων της επιτροπής του άρθρου 255

Η συμβουλευτική επιτροπή για τους διορισμούς δικαστών, η οποία θεσπίστηκε δυνάμει του άρθρου 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσίευσε σήμερα την έκτη έκθεση δραστηριοτήτων της.

Αποστολή της επιτροπής είναι να γνωμοδοτεί όσον αφορά την καταλληλότητα των υποψηφίων να ασκούν τα καθήκοντα του δικαστή και του εισαγγελέα του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου. Οι γνώμες της αποσκοπούν στην ενημέρωση των κυβερνήσεων των κρατών μελών πριν αποφασίσουν για τους διορισμούς.

Η έκθεση δραστηριοτήτων της επιτροπής παρέχει μια σύνοψη του έργου της επιτροπής από τον Μάρτιο του 2018 ως τον Οκτώβριο του 2019. Περιλαμβάνει επίσης λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που έχει θεσπίσει για την αξιολόγηση των υποψηφίων και σχετικά με την ερμηνεία της όσον αφορά τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τη Συνθήκη.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η έκθεση, η επιτροπή γνωμοδότησε για 43 υποψηφίους για τις θέσεις του δικαστή ή του εισαγγελέα των δικαστηρίων της ΕΕ. 29 γνώμες σχετίζονταν με πρώτη θητεία και συνοδεύτηκαν από ενδελεχή εξέταση και ακροάσεις από την επιτροπή. Συνολικά, οκτώ γνώμες ήταν δυσμενείς. Οι γνώμες της επιτροπής ελήφθησαν υπόψη από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών σε όλες τις περιπτώσεις.

Όσον αφορά τις μεθόδους εργασίας της επιτροπής, μεταξύ των νέων στοιχείων που παρουσιάζει η έκθεση συγκαταλέγονται πληροφορίες σχετικά με τη λεπτομερή διεξαγωγή των ακροάσεων και τα είδη των ερωτήσεων που τέθηκαν στους υποψηφίους, καθώς και σχετικά με την προσέγγιση της επιτροπής αναφορικά με την ανανέωση θητειών.

Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση της έκτης έκθεσης δραστηριοτήτων, η επιτροπή εγκαινίασε σήμερα τον νέο ιστοχώρο της, όπου παρουσιάζεται επισκόπηση των δραστηριοτήτων της.

Γενικές πληροφορίες

Η επιτροπή του άρθρου 255 ΣΛΕΕ αποτελείται από επτά προσωπικότητες που επιλέγονται μεταξύ των πρώην μελών του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου, των μελών των εθνικών ανωτάτων δικαστηρίων και νομομαθών αναγνωρισμένου κύρους. Η σύνθεση της επιτροπής από 1ης Μαρτίου 2018 έχει ως εξής:

  • Christiaan Timmermans, πρώην δικαστής του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρόεδρος της επιτροπής)
  • Simon Busuttil, πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Μάλτας
  • Frank Clarke, Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ιρλανδίας
  • Carlos Lesmes Serrano, Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου της Ισπανίας
  • Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro, πρώην δικαστής του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Andreas Voßkuhle, Πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας
  • Mirosław Wyrzykowski, πρώην δικαστής του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας

Οι υποψήφιοι αξιολογούνται βάσει έξι ομάδων κριτηρίων: νομικές ικανότητες, επαγγελματική εμπειρία, ικανότητα να ασκούν τα καθήκοντα του δικαστή, γλωσσικές δεξιότητες, ικανότητα να εργάζονται στους κόλπους ομάδων σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου εκπροσωπούνται διάφορα νομικά συστήματα, και, τέλος, εχέγγυα ανεξαρτησίας, αμεροληψίας, εντιμότητας και ακεραιότητας. Η επιτροπή τονίζει, ωστόσο, ότι η αξιολόγησή της όσον αφορά τους υποψηφίους είναι μια συνολική αξιολόγηση.

Η αξιολόγηση της επιτροπής για κάθε υποψήφιο ξεχωριστά δεν γνωστοποιείται στο ευρύ κοινό. Για την ενημέρωση του κοινού, ωστόσο, οι εκθέσεις δραστηριοτήτων της επιτροπής παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά τις μεθόδους εργασίας της και την προσέγγισή της σχετικά με την αξιολόγηση.

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου επιτελεί χρέη γραμματείας της επιτροπής.

Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,