Κομισιόν: Δημόσια διαβούλευση τροποποίησης της νομοθετικής πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την Τρίτη, δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη δέσμη μέτρων νομοθετικής πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, μια δέσμη ορόσημο που ανακοινώθηκε από την Πρόεδρο φον ντερ Λάιεν στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της και στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης», της 19ης Φεβρουαρίου. Με τη διαβούλευση επιδιώκεται να συγκεντρωθούν απόψεις, στοιχεία και δεδομένα από από άτομα, επιχειρήσεις, διαδικτυακές πλατφόρμες, την ακαδημαϊκή κοινότητα, την κοινωνία των πολιτών και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να βοηθηθούμε στη διαμόρφωση των μελλοντικών κανόνων για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 8 Σεπτεμβρίου και καλύπτει θέματα όπως η ασφάλεια στο διαδίκτυο, η ελευθερία της έκφρασης, η δικαιοσύνη και η ισότιμη συμμετοχή στην ψηφιακή οικονομία.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Μαγκρέιτε Βέστεϊγιερ δήλωσε τα εξής: «Το διαδίκτυο προσφέρει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις σημαντικές ευκαιρίες, ωστόσο ενέχει και εξίσου μεγάλους κινδύνους που συνδέονται με τη διαδικτυακή εργασία και αλληλεπίδραση. Τώρα, ζητούμε τις απόψεις των ενδιαφερόμενων πολιτών και φορέων σχετικά με τον τρόπο θέσπισης ενός σύγχρονου κανονιστικού πλαισίου για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τις διαδικτυακές πλατφόρμες στην ΕΕ. Πολλά από αυτά τα ερωτήματα έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών και δεσμευόμαστε να χτίσουμε ένα ασφαλές και καινοτόμο ψηφιακό μέλλον με γνώμονα τους πολίτες

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, Τιερί Μπρετόν, δήλωσε: «Οι διαδικτυακές πλατφόρμες έχουν πλέον κεντρικό ρόλο στη ζωή, στην οικονομία και τη δημοκρατία μας. Ο ρόλος αυτός συνεπάγεται μεγαλύτερη ευθύνη, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί μόνο στο πλαίσιο ενός σύγχρονου εγχειριδίου κανόνων για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Σήμερα ξεκινάμε τη δημόσια διαβούλευσή μας: θα ακούσουμε όλες τις απόψεις και θα προβληματιστούμε μαζί για να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ ενός ασφαλούς διαδικτύου για όλους, της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης και της εξασφάλισης χώρου για καινοτομία στην ενιαία αγορά της ΕΕ.»

Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για τις ψηφιακές υπηρεσίες μετρά πλέον είκοσι χρόνια. Συνέβαλε μεν στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ψηφιακών υπηρεσιών, όμως δεν δίνει απαντήσεις σε πολλά από τα σημερινά πιεστικά ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο και την ευθύνη των διαδικτυακών πλατφορμών, και ιδίως των μεγαλύτερων.Η Ευρώπη χρειάζεται ένα εκσυγχρονισμένο κανονιστικό πλαίσιο ώστε να μειωθεί ο ολοένα αυξανόμενος κανονιστικός κατακερματισμός στα κράτη μέλη, να διασφαλιστεί καλύτερα ότι, σε ολόκληρη την Ευρώπη, όλοι και όλες προστατεύονται στο διαδίκτυο όπως και εκτός αυτού, καθώς και να παρέχεται σε όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ισότιμη συμμετοχή για την καινοτομία, την ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρέπει να κατοχυρώνεται συστηματικά η ασφάλεια των χρηστών, καθώς και ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, ιδίως της ελευθερίας της έκφρασης.

Η διαβούλευση καλύπτει τους δύο άξονες εργασίας που ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων νομοθετικής πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες:

Το πρώτο σύνολο κανόνων θα αφορά τις θεμελιώδεις αρχές της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ειδικότερα την ελεύθερη παροχή ψηφιακών υπηρεσιών σε ολόκληρη την ενιαία αγορά της ΕΕ σύμφωνα με τους κανόνες του τόπου εγκατάστασης, καθώς και τον ευρύ περιορισμό της ευθύνης για το περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες. Με βάση αυτές τις αρχές, στόχος μας είναι να θεσπίσουμε σαφέστερους και σύγχρονους κανόνες σχετικά με τον ρόλο και τις υποχρεώσεις των διαδικτυακών μεσαζόντων, συμπεριλαμβανομένων των μεσαζόντων τρίτων χωρών που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, καθώς και ένα αποτελεσματικότερο σύστημα διακυβέρνησης για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αυτών των κανόνων σε ολόκληρη την ενιαία αγορά της ΕΕ, με παράλληλη κατοχύρωση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Το δεύτερο μέτρο θα αφορά το ζήτημα της ισότιμης συμμετοχής στις ευρωπαϊκές ψηφιακές αγορές, όπου επί του παρόντος λίγες μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες λειτουργούν ως ρυθμιστές της πρόσβασης. Θα αναζητήσουμε κανόνες για την αντιμετώπιση αυτών των ανισορροπιών της αγοράς, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές διαθέτουν τις ευρύτερες δυνατές επιλογές και η ενιαία αγορά της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες παραμένει ανταγωνιστική και ανοικτή στην καινοτομία. Ο σκοπός αυτός θα ήταν δυνατό να επιτευχθεί μέσω πρόσθετων γενικών κανόνων για όλες τις πλατφόρμες μιας ορισμένης κλίμακας, όπως οι κανόνες σχετικά με την αυτοπροτίμηση, και/ή μέσω ειδικά προσαρμοσμένων κανονιστικών υποχρεώσεων για συγκεκριμένους ρυθμιστές της πρόσβασης, όπως υποχρεώσεις σχετικά με την πρόσβαση σε δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα, ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τη φορητότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή απαιτήσεις διαλειτουργικότητας.

Επιπλέον, η Επιτροπή αξιοποιεί επίσης αυτήν την ευκαιρία για να προβεί σε διαβούλευση σχετικά με άλλα ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με τις διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αυτοαπασχολούμενοι κατά την παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτυακών πλατφορμών.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε επίσης:

Mε πληροφορίες από Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Print Friendly, PDF & Email