Δημόσια Διαβούλευση για εναρμόνιση της νομοθεσίας για το Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων

Στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2019/789 και 2019/790 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019, ο Κλάδος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη έχει αναλάβει την εναρμόνιση του Νόμου περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμου του 1976 (59/1976), ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος κλάδος.

Οι οδηγίες αφορούν:

  1. Την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων.
  2. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ενιαία ψηφιακή αγορά.

Για την εναρμόνιση της νομοθεσίας, έχει ετοιμαστεί προσχέδιο τροποποίησης του πιο πάνω νόμου, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Κλάδου Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (www.intellectualproperty.gov.cy) και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (https://www.pio.gov.cy/).

Παρακαλείσθε για οποιεσδήποτε απόψεις, εισηγήσεις ή παρατηρήσεις επί του προσχεδίου της Τροποποίησης του Νόμου, όπως υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση markspat@drcor.meci.gov.cy, όχι αργότερα από την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2020.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: