Διάταγμα με βάση το άρθρο 23 των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμων του 2000 μέχρι 2019

Σύμφωνα με το διάταγμα πρόσωπο που σκοπεύει να προβεί στη διοργάνωση καλλιτεχνικής εκδήλωσης, η οποία σημαίνει τη διοργάνωση καλλιτεχνικής δραστηριότητας με τη συμβολή καλλιτέχνη ή / και καλλιτεχνικής ομάδας στη Δημοκρατία, η οποία πραγματοποιείται με ή χωρίς αντιπαροχή από το κοινό, οφείλει, το αργότερο ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή αυτής, να ενημερώσει σχετικά τον Έφορο Φορολογίας αναφορικά με την πρόθεση του αυτή (το περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Απόδοση Φόρου από Ορισμένες Κατηγορίες Προσώπων) Διάταγμα του 2019 – ΚΔΠ 427/2019, 27.12.2019).

Για το σκοπό αυτό έχει εκδοθεί σχετική Γνωστοποίηση η οποία έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 24.1.2020 (ΚΔΠ 27/2020) και στην οποία επισυνάπτεται το σχετικό Έντυπο (Έντυπο ΤΦ 2007) 2020, το οποίο θα πρέπει να υποβάλλεται από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που έχουν πρόθεση να προβούν στη σχετική διοργάνωση.

Επισημαίνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να προσκομίζεται το συμβόλαιο που υπογράφεται μεταξύ του οργανωτή της εκδήλωσης και του καλλιτέχνη ή της εταιρείας που εκπροσωπεί τον καλλιτέχνη.

Αφού το σχετικό Έντυπο υποβληθεί στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία (Έμμεσης Φορολογίας – ΦΠΑ) του Τμήματος Φορολογίας  και αφού παρουσιαστούν τα αναγκαία έγγραφα και πληροφορίες, θα καθοριστεί το ποσό του οφειλόμενου φόρου σε σχέση με την εκδήλωση.  Το ποσό του οφειλόμενου φόρου που θα υπολογιστεί θα πρέπει να καταβληθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου λειτουργού του Τμήματος Φορολογίας.

Το εν λόγω ποσό που θα καταβληθεί, όπως αυτό έχει υπολογιστεί από τον Έφορο Φορολογίας, θα αποτελεί προπληρωμή έναντι του συνολικού οφειλόμενου ποσού φόρου που θα προκύψει από την διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Πηγή: Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email