ΔΕΕ: Πρόστιμο σε ιδιοκτήτη οχήματος για οδική παράβαση μπορεί να εκτελεστεί σε όλη την ΕΕ υπό προϋποθέσεις

Με την απόφαση στην υπόθεση C-671/18 Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) που εκδόθηκε την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου, το Δικαστήριο επισημαίνει ότι η απόφαση-πλαίσιο αποβλέπει στο να θέσει σε λειτουργία έναν αποτελεσματικό μηχανισμό διασυνοριακής αναγνώρισης και εκτέλεσης των αποφάσεων που επιβάλλουν πρόστιμα κατόπιν διαπράξεως ορισμένων παραβάσεων. Εντούτοις, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ενημερώνεται δεόντως σχετικά με την απόφαση περί επιβολής προστίμου και να διαθέτει επαρκή προθεσμία για να προσβάλει την απόφαση και να προετοιμάσει την άμυνά του.

Συγκεκριμένα, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εκτέλεσης δεν μπορεί να αρνηθεί την αναγνώριση και την εκτέλεση προστίμου για παράβαση οδικής κυκλοφορίας, το οποίο επιβλήθηκε στο πρόσωπο επ’ ονόματι του οποίου το όχημα έχει ταξινομηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι ένα τέτοιο τεκμήριο ευθύνης είναι μαχητό .

Η απόφαση αφορά παράβαση οδικής κυκλοφορίας με όχημα που είναι ταξινομημένο σε όνομα Πολωνού υπηκόου, ο οποίος δεν πλήρωσε το πρόστιμο που του επέβαλε η Ολλανδία, ισχυριζόμενος ότι είχε πουλήσει το αυτοκίνητο και η παράβαση δεν αφορούσε τον ίδιο.

Κατά το Δικαστήριο, στο μέτρο που το τεκμήριο ευθύνης που προβλέπεται από τον ολλανδικό κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι μαχητό και στο μέτρο που αποδεικνύεται ότι ο Πολωνός διέθετε όντως, κατά το ολλανδικό δίκαιο, νομικό έρεισμα το οποίο του παρείχε τη δυνατότητα να επιτύχει την ακύρωση της απόφασης περί επιβολής προστίμου, το τεκμήριο ευθύνης δεν μπορεί να εμποδίσει την αναγνώριση και την εκτέλεση της απόφασης

Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,