ΔΕΕ: Αγωγή αποζημίωσης λόγω καθυστέρησης κατά αερομεταφορέα μπορεί να ασκηθεί στον τόπο αναχώρησης

Αγωγή αποζημίωσης λόγω καθυστέρησης κατά αερομεταφορέα μπορεί να ασκηθεί στον τόπο αναχώρησης, έκρινε σήμερα το Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ).

Συγκεκριμένα το ΔΕΕ απεφάνθη ότι “ένας επιβάτης που πραγματοποίησε κράτηση της πτήσης του μέσω ταξιδιωτικού πρακτορείου μπορεί να ασκήσει αγωγή αποζημίωσης κατά του αερομεταφορέα, λόγω σημαντικής καθυστέρησης της πτήσης, ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου αναχώρησης της τελευταίας”.

Το ΔΕΕ σημειώνει ότι “πράγματι, παρά την απουσία συμβατικής σχέσης μεταξύ του επιβάτη αυτού και του μεταφορέα, μια τέτοια αγωγή εμπίπτει στις διαφορές εκ συμβάσεως κατά την έννοια του κανονισμού για τη διεθνή δικαιοδοσία, προκειμένου αυτή να μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου παροχής της υπηρεσίας αεροπορικών μεταφορών”.

Αναλυτικά με τη σημερινή του απόφαση το ΔΕΕε σημειώνει καταρχάς ότι “η έννοια του πραγματικού αερομεταφορέα που υπόκειται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών δεν περιλαμβάνει μόνο τον αερομεταφορέα που εκμεταλλεύεται ή σκοπεύει να εκτελεί πτήση με σύμβαση με επιβάτη, αλλά και με τον μεταφορέα που εκμεταλλεύεται ή σκοπεύει να πραγματοποιήσει πτήση για λογαριασμό τρίτου που έχει συνάψει σύμβαση με αυτόν”.

Επομένως, “σε μια κατάσταση όπως η επίδικη, όταν ο αερομεταφορέας πραγματοποίησε την πτήση για λογαριασμό ταξιδιωτικού πρακτορείου που συνήψε σύμβαση με επιβάτη, ο τελευταίος μπορεί να επικαλεστεί τον κανονισμό σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών έναντι του μεταφορέα, ακόμη και ελλείψει σύμβασης μεταξύ του επιβάτη και του μεταφορέα”.

Το ΔΕΕ επισημαίνει ότι η αγωγή αποζημιώσεως για μακρά καθυστέρηση πτήσεως, η οποία ασκείται από επιβάτη κατά του πραγματικού αερομεταφορέα που δεν είναι συμβαλλόμενος εταίρος του επιβάτη, πρέπει να θεωρηθεί ότι καλύπτει πράξεις σχετικές με σύμβαση. Συνεπώς, σε μια τέτοια περίπτωση, ο επιβάτης μπορεί να ασκήσει αγωγή αποζημιώσεως κατά του μεταφορέα ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου αναχωρήσεως της πτήσεως, σύμφωνα με τη νομολογία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,