Ανώτατο: Tροποποίηση του κανονισμού περί της Ενάσκησης της Πειθαρχικής Εξουσίας του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (ΑΡ.1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2019 τροποποιείται ως εξής:

Ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το Άρθρο 163 του Συντάγματος και το Άρθρο 17 των περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμων του 1964 έως το 2015, το Ανώτατο Δικαστήριο εκδίδει τον ακόλουθο Διαδικαστικό Κανονισμό:

  1. Ο παρών Διαδικαστικός Κανονισμός θα αναφέρεται ως ο περί της Ενάσκησης της Πειθαρχικής Εξουσίας του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου (Τροποποιητικός) (Αρ.1) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2019 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Ενάσκησης της Πειθαρχικής Εξουσίας του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διαδικαστικούς Κανονισμούς (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός Διαδικαστικός Κανονισμός»)
  2. Ο Κανονισμός 2 («Ορισμοί») του βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού τροποποιείται με την προσθήκη στην ερμηνεία του όρου «Πειθαρχικό παράπτωμα», μετά από τη φράση «από Δικαστικό Λειτουργό.», της ακόλουθης πρότασης:

«Ειδικότερα, σοβαρή παραβίαση των προνοιών του Οδηγού Δικαστικής Συμπεριφοράς, υπό τους όρους που τίθενται στην παρ. Β.3 του Οδηγού, δυνατό να συνιστά «πειθαρχικό παράπτωμα».

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,