Ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας σχετικά με τον επηρεασμό των δημόσιων συμβάσεων λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ως η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, και το Υπουργείο Οικονομικών σε κοινή τους ανακοίνωση ενημερώνουν για τα ακόλουθα:

1. Η υφιστάμενη κατάσταση, την οποία έχει προκαλέσει η εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19, θεωρείται λόγος ανωτέρας βίας, για την οποία υπάρχει σχετική πρόνοια στα συμβόλαια που χρησιμοποιούνται για τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων, καθώς στα πρότυπα συμβόλαια τα οποία έχει εκδώσει η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, περιλαμβάνεται ρητά η επιδημία, ως λόγος ανωτέρας βίας.

2. Σε περίπτωση που λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επηρεάζεται η έγκαιρη εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων δημοσίων συμβάσεων, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς δύνανται κατόπιν σχετικού πλήρως αιτιολογημένου αιτήματος από τους επηρεαζόμενους αναδόχους, να εγκρίνουν παράταση της διάρκειας εκτέλεσης του αντικειμένου της Σύμβασης για περίοδο ανάλογα με την περίπτωση, χωρίς να ενεργοποιούνται οποιεσδήποτε ρήτρες καθυστέρησης και χωρίς να προβαίνουν στην κατάσχεση/ρευστοποίηση μέρους ή ολόκληρου του ποσού των κατατεθειμένων εγγυήσεων πιστής εκτέλεσης των συμβάσεων.

Για το σκοπό αυτό, οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να εξετάζουν την κάθε περίπτωση μεμονωμένα και με αντικειμενικά κριτήρια.

3. Η παράταση της περιόδου εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων για τον προαναφερόμενο λόγο ανωτέρας βίας, θα παραχωρείται χωρίς να απαιτείται η παραπομπή τους αιτήματος στα αρμόδια όργανα χειρισμού σύμφωνα με την Κ.Δ.Π. 138/2016, αλλά θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά για την κάθε περίπτωση, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

4. Αναλόγως των εξελίξεων, δυνατό να ακολουθήσουν και νέες ανακοινώσεις επί του θέματος.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,