Αναβολή ποινικών υποθέσεων Επ. Δικαστηρίου Λευκωσίας – Δείτε τις νέες ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ενόψει των αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 30.4.2020, των σχετικών διαταγμάτων των αρμοδίων αρχών και του Οδηγού για το Επανάνοιγμα των Δικαστηρίων της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας, από τη Δευτέρα 4.5.2020, ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Θα αναβάλλεται η εκδίκαση όλων των υποθέσεων, πλην όσων καθορίζονται κατωτέρω. Η νέα ημερομηνία ορισμού θα αναρτάται στο Πινάκιο του Δικαστηρίου και στις ιστοσελίδες των Δικηγορικών Συλλόγων.

2. Θα διεκπεραιώνονται κανονικά οι ακόλουθες υποθέσεις:

(α) Συνεχιζόμενες ακροάσεις.

(β) Υποθέσεις που είναι ορισμένες για ακρόαση οι οποίες έχουν καταχωρηθεί πριν την 1.1.2017.

(γ) Υποθέσεις στις οποίες οι κατηγορούμενοι είναι υπό κράτηση.

(δ) Αιτήσεις προφυλάκισης.

(ε) Παραπομπές στο Κακουργιοδικείο.

(στ) Υποθέσεις που αφορούν αδικήματα του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου.

(ζ) Έκτακτες καταχωρήσεις.

(η) Υποθέσεις στις οποίες ο κατηγορούμενος προσάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου μετά από εκτέλεση εντάλματος σύλληψης.

(θ) Υποθέσεις στις οποίες οι κατηγορούμενοι θα παραδεχθούν ή έχουν παραδεχθεί ενοχή και θα επιβληθεί ποινή. Παραδοχές θα γίνονται δεκτές γραπτώς.

(ι) Υποθέσεις που είναι ορισμένες για να ακουστούν γεγονότα και να επιβληθεί ποινή.

(ια) Υποθέσεις στις οποίες η κατηγορούσα αρχή θα προχωρήσει σε απόδειξη στην απουσία του κατηγορούμενου.

(ιβ) Ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης και αιτήσεις έκδοσης φυγόδικων.

(ιγ) Διαδικασίες έκδοσης ενταλμάτων σύλληψης, ενταλμάτων έρευνας και μονομερείς αιτήσεις που καταχωρούνται από την αστυνομία.

(ιδ) Θανατικές ανακρίσεις.

(ιε) Διαδικασίες του περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμου.

(ιστ) Αιτήσεις για έκδοση διαταγμάτων που προβλέπονται από των περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007, του περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμου του 2000 και άλλων νομοθεσιών.

3. Υποθέσεις στις οποίες δεν έχει επιδοθεί το κατηγορητήριο θα επαναπρογραμματίζονται από το Δικαστήριο για τον ίδιο σκοπό και θα ενημερώνεται για τη νέα ημερομηνία η κατηγορούσα αρχή.

4. Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, Δικαστής μπορεί να δώσει ειδικές οδηγίες για συγκεκριμένες υποθέσεις. Σε τέτοια περίπτωση τα εμπλεκόμενα μέρη θα ενημερώνονται αναλόγως από το Πρωτοκολλητείο.

5. Εντός των Δικαστικών αιθουσών θα τηρούνται αυστηρά οι εκάστοτε οδηγίες των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Τα πιο πάνω ισχύουν μέχρι νεοτέρων οδηγιών.

ΟΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
στην ημερομηνία που φαίνεται στην πρώτη στήλη του κάτωθι πίνακα
ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ στην ημερομηνία που φαίνεται στη δεύτερη στήλη:

Print Friendly, PDF & Email