Δείτε τι αποφάσισε η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τη λειτουργία των Δικαστηρίων

Νεότερη ενημέρωση :

Δείτε τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου :

Το Ανώτατο Δικαστήριο, υπό το φως της επιτακτικής ανάγκης λήψης μέτρων προς παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid-19 και προς πιστήν τήρηση των εκάστοτε σχετικών οδηγιών, οι οποίες εκδόθηκαν από τις Ιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, προχώρησε στη ρύθμιση προσωρινής αναστολής ή εκδίκασης ή και προώθησης σειράς υποθέσεων σε όλα τα Δικαστήρια. Το Ανώτατο Δικαστήριο, επανεκτιμώντας τα δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές συνθήκες,  τα σχετικά διατάγματα των αρμοδίων αρχών και το προσχέδιο Οδηγού για επανάνοιγμα Δικαστηρίων της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας (επισυνάπτεται), επανεξέτασε το όλο ζήτημα επαναλειτουργίας των Δικαστηρίων, αφού προηγουμένως συνεκτίμησε τόσο τις απόψεις του Παγκύπριου και των τοπικών Δικηγορικών Συλλόγων, όσο και αυτές των Διοικητικών Προέδρων των Επαρχιακών Δικαστηρίων καθώς επίσης και των Δικαστηρίων Ειδικής Δικαιοδοσίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε τα ακόλουθα:

1.Από την ερχόμενη Δευτέρα, 4.5.2020, θα ξεκινήσει η κανονική λειτουργία όλων των Πρωτοκολλητείων.  Ως εκ τούτου, θα καταστεί δυνατή η καταχώρηση τόσο αγωγών και πρωτογενών αιτήσεων, όσο και ποινικών υποθέσεων, ως επίσης και η επαγωγή όρκων σε ενόρκους δηλώσεις γενικώς.

Ως προς τον πρακτικό τρόπο εφαρμογής των πιο πάνω, η Αρχιπρωτοκολλητής σε συνεννόηση με τα κατά τόπους πρωτοκολλητεία και υπό το φως πάντοτε των σχετικών Διαταγμάτων και Οδηγιών οι οποίες εκδίδονται από τις Ιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, θα προχωρήσει σε σχετικές διευθετήσεις, λαμβανομένων υπόψη και των κτιριακών εγκαταστάσεων, ως επίσης και των ιδιαιτεροτήτων που επικρατούν σε κάθε ξεχωριστό Πρωτοκολλητείο.  Οι σχετικές αυτές διευθετήσεις θα κοινοποιηθούν προς όλους τους ενδιαφερόμενους.

Διαβάστε τον Οδηγό Λειτουργίας των Δικαστηρίων

2.Τα πρωτόδικα Δικαστήρια κάθε δικαιοδοσίας θα προχωρήσουν στον προγραμματισμό των ενώπιον τους υποθέσεων, κατά τρόπον που θα καθίσταται δυνατή η περαιτέρω προώθηση τους, λαμβανομένων πάντοτε υπόψη των σχετικών διαταγμάτων και οδηγιών, των Ιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, καθώς επίσης και των ιδιαίτερων συνθηκών και αναγκών της κάθε δικαιοδοσίας, ως εκ των υφισταμένων κτιριακών εγκαταστάσεων, προς το σκοπό, αφενός της κατά το δυνατό ομαλότερης λειτουργείας των Δικαστηρίων και αφετέρου της διασφάλισης της υγείας όλων των παραγόντων της δίκης.

Σε ό,τι αφορά τις πρώτες εμφανίσεις και προς αποφυγή ανεπιθύμητου συνωστισμού, θα εκδίδονται σχετικές οδηγίες από τα αρμόδια Δικαστήρια προς ορισμό τους σε νέα ημερομηνία και σχετική ειδοποίηση θα δίδεται από τα αρμόδια πρωτοκολλητεία  στα εμπλεκόμενα μέρη.  Νοείται ότι όπου το Δικαστήριο κρίνει μετά από σχετικό αίτημα των εμπλεκομένων μερών ότι θα πρέπει να δοθούν διαφορετικές οδηγίες ή ότι θα πρέπει να επιληφθεί υπόθεσης σε πρώτη εμφάνιση ανάλογα θα ενεργεί.

Προς το σκοπό διεκπεραίωσης των πιο πάνω οι αρμόδιοι Διοικητικοί Πρόεδροι των Επαρχιακών Δικαστηρίων και των Δικαστηρίων Ειδικής Δικαιοδοσίας θα λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα και θα δίδουν ανάλογες οδηγίες.

3. Σε ό,τι αφορά το Ανώτατο Δικαστήριο η εκδίκαση των ενώπιον του υποθέσεων θα ρυθμίζεται από τους Προέδρους των συνθέσεων και ανάλογα θα πληροφορούνται τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Νοείται ότι το Ανώτατο Δικαστήριο σε συνεννόηση με τους Διοικητικούς Προέδρους και τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο θα παρακολουθεί την εφαρμογή των πιο πάνω.

Νοείται, περαιτέρω, ότι τα πιο πάνω μέτρα θα τελούν υπό συνεχή αναθεώρηση, αναλόγως της εξέλιξης της κατάστασης και τυχόν περαιτέρω οδηγιών από τις Ιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ή εγκυκλίων από τη Δημόσια Υπηρεσία ευρύτερα.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, οι δικαστικές διακοπές θα περιοριστούν στον μήνα Αύγουστο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διεκπεραίωση των καθυστερήσεων που προκλήθηκαν λόγω του κορωνοϊού και της αναστολής εκδίκασης υποθέσεων.

————————————————————————————————————————————

Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου συνεδριάζει από το πρωί της Πέμπτης 30 Απριλίου, για να αποφασίσει ως προς το τι μέλλει γενέσθαι με τη λειτουργία των Δικαστηρίων.

Τα μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναμένεται να επαναξιολογήσουν τις αποφάσεις που έλαβαν και ανακοίνωσαν στις 16 Μαρτίου υπό το φως της ανάγκης λήψης μέτρων προς παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού Covid-19.

Σχετικά με τα πιο πάνω διαβάστε επίσης:

Μέχρι τις 30 Απριλίου ισχύει επίσης η αναστολή των προθεσμιών που προβλέπονται από τους Θεσμούς και των καθορισμένων δικαστικά προθεσμιών για τη διενέργεια δικαστικών πράξεων, ενώ είχαν εκδοθεί οδηγίες όσον αφορά τις καταχωρήσεις στα πρωτοκολλητεία.

Δείτε περισσότερα:

Ο Περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2020

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,