Πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας στο Τµήµα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας (ΕΕ) για το Τµήµα Νομικής, καθορισµένης διάρκειας µε σύµβαση µερικής απασχόλησης ορισµένου χρόνου για κάλυψη αναγκών του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Η πλήρωση της θέσης θα είναι για το Εαρινό Εξάμηνο 2019-2020, το Εαρινό Εξάμηνo 2020-2021 και το Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
∆ιδασκαλία του μαθήματος: ΝΟΜ 472 Φύλο και Δίκαιο (Gender and the Law) στην αγγλική γλώσσα. Το μάθημα διδάσκεται 3 ώρες την εβδομάδα για 16 εβδομάδες (δύο φορές την εβδομάδα από 1½ ώρα κάθε φορά, π.χ. ∆ευτέρα-Πέµπτη ή Τρίτη-Παρασκευή).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Νομικής. Αναμένεται επίσης να είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου στο υπό προκήρυξη αντικείμενο ή σε συναφές αντικείμενο ή να έχουν υποβάλει τη διδακτορική διατριβή τους προς εξέταση στο πανεπιστήμιο που είναι εγγεγραμμένοι.
  2. Προηγούμενη διδακτική εμπειρία στο υπό προκήρυξη αντικείμενο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
  3. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική.

Σε περίπτωση που το άτομο που θα επιλεγεί απασχολείται στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει το ίδιο να εξασφαλίσει εκ των προτέρων σχετική άδεια από το αρμόδιο Τμήμα/Υπουργείο ή ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων είναι €40 την ώρα για άτομα χωρίς Διδακτορικό Τίτλο και €60 την ώρα για άτομα με Διδακτορικό Τίτλο. Οι ακαθάριστες απολαβές για το Εαρινό Εξάμηνο 019/2020 θα είναι: αμοιβή x 3 ώρες διδασκαλίας x 14 εβδομάδες που διαρκεί το Εαρινό Εξάμηνο.

Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν:

  1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
  2. Πλήρες βιογραφικό σηµείωµα (περιλαµβανοµένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του
    αριθµού τηλεφώνου).
  3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.

Η/ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

Oι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην κ. Χρύσω Καρακώστα, στο law.dept@ucy.ac.cy μέχρι και την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019, και ώρα 12:00.

Η πλήρωση της θέσης τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές του Πανεπιστημίου.

Για πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην κα Χρύσω Καρακώστα, στο τηλ. 22892920.

Print Friendly, PDF & Email