Ακυρώθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο η προώθηση του χαλλουμιού ως ΠΟΠ

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Δικαστηρίου εξέδωσε σήμερα την απόφασή της σε αριθμό συνεκδικαζόμενων προσφυγών με τις οποίες ζητούνταν αποφάσεις ακύρωσης της απόρριψης των ενστάσεων των αιτητών, Τουρκοκύπριων και Ελληνοκύπριων μεταποιητών και παραγωγών πρόβειου και αιγινού γάλακτος και προώθησης της αίτησης καταχώρησης της επωνυμίας Χαλλούμι (Halloumi/Hellim) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ). Όλοι οι αιτητές είχαν καταχωρήσει ενστάσεις στην καταχώρηση της ονομασίας Χαλλούμι (Halloumi) και Hellim ως ΠΟΠ, οι οποίες είχαν απορριφθεί από τον Υπουργό Γεωργίας κατόπιν εισήγησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Οι προσφυγές καταχωρήθηκαν το 2014.

Ένας εκ των δικηγόρων των αιτητών ζήτησε την ακύρωση των αποφάσεων, ισχυριζόμενος ότι στα πρακτικά των συνεδριών της Συμβουλευτικής Επιτροπής υπήρχαν απουσίες μελών, χωρίς να αναφέρεται οποιαδήποτε αιτιολογία. Οι καθ’ ων η αίτηση πρόβαλαν προδικαστική ένσταση, ότι ο λόγος ακυρώσεως για κακή σύνθεση δεν ήταν δικογραφημένος και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να εξεταστεί αυτεπαγγέλτως, γιατί δεν είναι δημόσιας τάξης. Περαιτέρω, ισχυρίστηκαν ότι η παρατυπία που σημειώνεται με μη αναγραφή του λόγου απουσίας στο Πρακτικό ή σε άλλο μέρος του διοικητικού φακέλου, είναι επουσιώδης παρατυπία και δεν θα έπρεπε να εξεταστεί. Περαιτέρω υποστήριξαν ότι στον έλεγχο νομιμότητας αποφάσεων που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο τέτοιοι επουσιώδεις λόγοι ακυρώσεως που αφορούν επουσιώδης παρατυπίες δεν πρέπει να οδηγούν σε ακύρωση την διοικητική πράξη.

Το Δικαστήριο έκρινε, με παραπομπή σε αποφάσεις της Ολομέλειας του Ανώτατου Δικαστηρίου, ότι η σύνθεση του διοικητικού οργάνου ελέγχεται αυτεπάγγελτα, χωρίς την ανάγκη δικογράφησης του λόγου ακύρωσης. Περαιτέρω, υπέδειξε ότι εφόσον στο εθνικό δίκαιο ο λόγος ακυρώσεως της κακής σύνθεσης του συλλογικού οργάνου, λόγω μη αποκάλυψης λόγου απουσίας του μέλους, είναι λόγος δημοσίας τάξεως που εξετάζεται αυτεπαγγέλτως, ανεξάρτητα από την δικογράφηση ή όχι κατά την κρίση πάντοτε του δικαστηρίου και εφόσον ενώπιόν του βρίσκονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κακή σύνθεση, δεν μπορεί να τίθεται διάκριση κατά τον έλεγχο της εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου βάσει της αρχής της ισοδυναμίας. Παρέπεμψε σχετικά στην απόφαση του ΔΕΕ στην C-161/15 και στην C-122/16. Υπέδειξε επομένως ότι:

«Στην απουσία επομένως αναφοράς στο Πρακτικό, του λόγου απουσίας ή δικαιολόγηση, με αναφορά στο περιεχόμενο των τόμων του διοικητικού φακέλου που κατατέθηκαν ως τεκμήρια, η κρίση του δικαστηρίου είναι πως πάσχει κατά την κρίσιμη αυτή συνεδρία (57η συνεδρία) της Συμβουλευτικής Επιτροπής, η σύνθεση του οργάνου, γεγονός που αποτελεί λόγο ακυρώσεως της τελικής απόφασης του Υπουργού, που υιοθέτησε τα σχετικά Πορίσματα απόρριψης των ενστάσεων και δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της τελικής απόφασής του, αποφάσεις που προσβάλλονται από όλους της αιτητές που κρίθηκαν πως καταχώρησαν την προσφυγή της με έννομο συμφέρον (εξαιρείται ως αναφέρθηκε η προσφυγή 1214/2014)».

Διαβάστε την απόφαση εδώ.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,