Θέση Διευθυντή/ριας στη Νομική Υπηρεσία του Συμβουλίου της ΕΕ

H Νομική Υπηρεσία του Συμβουλίου της ΕΕ προκηρύσσει την πλήρωση θέσης Διευθυντή στη Διεύθυνση 4 (Βρυξέλλες, κτίριο Justus Lipsius).Η Νομική Υπηρεσία του Συμβουλίου είναι ο νομικός σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου και επικουρεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο και τα προπαρασκευαστικά όργανά του, την Προεδρία και τη ΓΓΣ, προκειμένου να διασφαλίζονται η νομιμότητα και η ποιότητα κατά τη σύνταξη των πράξεων. Σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες της ΓΓΣ, συμβάλλει στην εξεύρεση νομικά ορθών και πολιτικά αποδεκτών λύσεων, υιοθετώντας δημιουργική προσέγγιση όταν ενδείκνυται. Για το σκοπό αυτό, παρέχει γνωμοδοτήσεις με απόλυτη αμεροληψία, προφορικώς ή γραπτώς, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου ή με δική της πρωτοβουλία, για οποιοδήποτε ζήτημα νομικής φύσεως. Η Νομική Υπηρεσία εκπροσωπεί επίσης το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο στις διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων της Ένωσης. Αποτελείται από έξι θεματικές διευθύνσεις που καλύπτουν όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της Ένωσης και μια διεύθυνση που είναι υπεύθυνη για την ποιότητα της νομοθεσίας. Η Διεύθυνση 4 είναι αρμόδια για τους φακέλους που αφορούν τις θεσμικές υποθέσεις, τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και τις διαφορές.

ΥπηρεσίαJUR.4 Διεύθυνση Θεσμικών Υποθέσεων/Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης/Διαφορών
Τόπος εργασίαςΒρυξέλλες, κτίριο Justus Lipsius
Ονομασία θέσηςΔιευθυντής/Διευθύντρια
Ομάδα καθηκόντων – βαθμόςAD 14
Απαιτούμενη εξουσιοδότηση ασφαλείαςΑπόρρητο ΕΕ (EU SECRET)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 18 Ιουνίου 2020 – 12.00 μεσημβρινή (ώρα Βρυξελλών)

Λεπτομέρειες για τη θέση:

  • Θέση του διευθυντή ή της διευθύντριας στη Διεύθυνση 4 σε ένα πολιτικά και νομικά ενδιαφέρον περιβάλλον, ως επικεφαλής μιας ομάδας 13 νομικών υψηλής κατάρτισης και υποστηρικτικού προσωπικού. Υπό την αιγίδα της γενικής διευθύντριας θα διοικείτε τη Διεύθυνσή σας και τους πόρους της με επαγγελματισμό, θα οργανώνετε τις δραστηριότητές της και θα στηρίζετε και θα ενεργοποιείτε το προσωπικό προκειμένου να φέρει σε πέρας το έργο του. Θα εξασφαλίζετε την ποιότητα των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχει η Διεύθυνση, καθώς και την αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία τόσο εντός της Διεύθυνσης όσο και με τις άλλες Διευθύνσεις και τις λοιπές υπηρεσίες της ΓΓΣ.
  • Θα παρέχετε, ιδία πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος, συμβουλές και γραπτές ή προφορικές γνώμες σε υψηλό επίπεδο σχετικά με νομικά και θεσμικά ζητήματα στο Συμβούλιο, την ΕΜΑ ή άλλα προπαρασκευαστικά όργανα, καθώς και στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου. Στους τομείς αρμοδιότητας της διεύθυνσης, θα συμβουλεύετε την Προεδρία και/ή τη ΓΓΣ σχετικά με νομικές πτυχές των φακέλων προκειμένου να συμβάλλετε στην εξεύρεση νομικά ορθών και πολιτικά αποδεκτών λύσεων.
  • Θα παρακολουθείτε τις εργασίες του Συμβουλίου, της ΕΜΑ και, εάν χρειάζεται, άλλων προπαρασκευαστικών οργάνων, θα λαμβάνετε μέρος σε συνεδριάσεις και, κατά περίπτωση, σε ενημερώσεις, διαπραγματεύσεις και/ή τριμερείς διαλόγους με στόχο την επίτευξη συμβιβασμών και την εξεύρεση λύσεων. Θα εκπροσωπείτε τη Νομική Υπηρεσία σε επίπεδο διευθυντών τόσο εντός της ΓΓΣ όσο και εκτός αυτής, ειδικότερα στις σχέσεις της με την Προεδρία και με τα άλλα θεσμικά όργανα. Επίσης, θα επικουρείτε και θα εκπροσωπείτε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο σε νομικές διαφορές και, όταν χρειάζεται, σε υποθέσεις ενώπιον των δικαστηρίων της ΕΕ.
  • Θα μπορείτε γενικά να προγραμματίζετε και να οργανώνετε τις εργασίες με ευέλικτο τρόπο, εντός των πλαισίων του ωραρίου εργασίας σε συντονισμό με τις συνεδριάσεις της ΕΜΑ και του Συμβουλίου στον τομέα των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης. Εσείς και το προσωπικό σας θα μπορείτε να επωφελείστε από τις ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας της ΓΓΣ, συμπεριλαμβανομένης της τηλεργασίας. Περιστασιακά απαιτούνται αποστολές στο εξωτερικό, συνήθως εντός της ΕΕ (π.χ. στο Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο).

Τι αναζητούμε

  • Αναζητούμε νομικό με εις βάθος γνώση του δικαίου της ΕΕ και της λειτουργίας και των διαδικασιών της ΕΕ καθώς και καλή γνώση των θεμάτων που καλύπτονται από τη Διεύθυνση. Η εμπειρία στην παροχή νομικών συμβουλών σε υψηλό επίπεδο σε ένα πολιτικά ευαίσθητο περιβάλλον θα αποτελέσει πλεονέκτημα.
  • Αναμένεται από όλα τα διοικητικά στελέχη της ΓΓΣ να συμβουλεύουν την ιεραρχία τους και τα ενδιαφερόμενα μέρη, να διοικούν το προσωπικό τους, να διαχειρίζονται τους οικονομικούς πόρους τους και να εκπροσωπούν τη ΓΓΣ. Τα παραπάνω προσόντα περιγράφονται στο οριζόντιο προφίλ των στελεχών στη ΓΓΣ, που περιέχεται στο παράρτημα Ι.

Επιπλέον, το πρόσωπο που θα καταλάβει τη θέση θα πρέπει να διαθέτει:

ικανότητα στρατηγικής σκέψης και σχεδιασμού, πρόβλεψης και εντοπισμού πιθανών προβλημάτων και διατύπωσης προτάσεων για εφικτές λύσεις και συμβιβασμούς,
άριστες ικανότητες επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των ικανοτήτων διαπροσωπικής επικοινωνίας,
ικανότητα διατήρησης καλών εργασιακών σχέσεων με μια σειρά από εσωτερικούς και εξωτερικούς συνομιλητές και διπλωματικότητα,
ηγετικά προσόντα και ικανότητα να προάγει το ισχυρό ομαδικό πνεύμα, να παρέχει κατευθύνσεις και κίνητρα και να αναθέτει αρμοδιότητες στο προσωπικό σε ένα πολυπολιτισμικό και ποικιλόμορφο περιβάλλον, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του προσωπικού,
ικανότητα σχεδιασμού και οργάνωσης της συνολικής εργασίας της Διεύθυνσης ώστε να τηρούνται οι κρίσιμες προθεσμίες και να διασφαλίζεται ο δίκαιος καταμερισμός του φόρτου εργασίας στους κόλπους της ομάδας, καθώς και ικανότητα διαχείρισης των αλλαγών και στήριξης του προσωπικού κατά τη διάρκειά τους,

Δεδομένου ότι η ΓΓΣ εφαρμόζει πολιτική κινητικότητας των διοικητικών στελεχών της, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν ευρεία εμπειρία, τα υποψήφια πρόσωπα θα πρέπει, επομένως, να είναι διατεθειμένα και ικανά να εργαστούν σε διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας κατά τη σταδιοδρομία τους στη ΓΓΣ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Τα άτομα που θα υποβάλουν υποψηφιότητα οφείλουν να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις κατά την υποβολή της αίτησης:

α)Γενικοί όροι—να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,—να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων,—να έχουν εκπληρώσει τις νομικώς ορισθείσες στρατολογικές υποχρεώσεις τους.
β)Ειδικοί όροι—να κατέχουν πανεπιστημιακό πτυχίο νομικής που να παρέχει πρόσβαση σε διδακτορικές σπουδές νομικής (1),—να διαθέτουν τουλάχιστον 15ετή επαγγελματική πείρα στην παροχή νομικών συμβουλών και επί τουλάχιστον 3 έτη να έχουν ασκήσει πραγματικά διοικητικά και οργανωτικά καθήκοντα. Τρία έτη σε θέση με σημαντικές αρμοδιότητες νομικού συντονισμού ισοδυναμούν με την απαιτούμενη πείρα διοίκησης,—δεδομένου ότι η αγγλική και η γαλλική γλώσσα χρησιμοποιούνται εκτεταμένα για την επικοινωνία εντός της ΓΓΣ και με τα άλλα θεσμικά όργανα, απαιτείται άριστη γνώση μίας από τις δύο γλώσσες και καλή γνώση της άλλης. Η γνώση άλλων επίσημων γλωσσών της ΕΕ θεωρείται πλεονέκτημα.

ΣΗΜ.:

1)Η θέση απαιτεί εξουσιοδότηση ασφαλείας για πρόσβαση σε διαβαθμισμένα έγγραφα (επίπεδο EU SECRET). Τα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για τη θέση πρέπει να είναι διατεθειμένα να υποβληθούν σε έλεγχο ασφαλείας σύμφωνα με την απόφαση 2013/488/ΕΕ (2) του Συμβουλίου. Ο διορισμός στη θέση ενεργοποιείται μόνον εφόσον το άτομο που θα επιλεγεί διαθέτει έγκυρη διαπίστευση ασφαλείας. Στα υποψήφια πρόσωπα χωρίς διαπίστευση ασφαλείας προσφέρεται σύμβαση ορισμένου χρόνου έως ότου ληφθούν τα αποτελέσματα της διαδικασίας διαπίστευσης ασφαλείας.
2)Τα επιτυχόντα υποψήφια πρόσωπα πρέπει να είναι διατεθειμένα να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών της ΓΓΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Καθώς η εν λόγω θέση έχει χαρακτηριστεί ως ευαίσθητη, ενδέχεται o/η υπάλληλος που την κατέχει να υποχρεωθεί να αλλάξει θέση μετά από διάστημα πέντε ετών στη θέση αυτή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Για την επιλογή του επιτυχόντος υποψηφίου προσώπου η Διορίζουσα Αρχή επικουρείται από συμβουλευτική επιτροπή επιλογής. Η συμβουλευτική επιτροπή επιλογής επικουρείται από κέντρο αξιολόγησης, αποτελούμενο από εξωτερικούς συμβούλους προσλήψεων. Οι εκθέσεις που συντάσσονται από το κέντρο αξιολόγησης για παρόμοιες θέσεις παύουν να ισχύουν δύο έτη μετά την ημερομηνία πραγματοποίησης των σχετικών ασκήσεων ή με τη λήξη της σύμβασης-πλαισίου μεταξύ της ΓΓΣ και του εν λόγω κέντρου αξιολόγησης, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι η προγενέστερη.

Η συμβουλευτική επιτροπή επιλογής αρχικά θα αξιολογήσει και θα συγκρίνει τα προσόντα, την πείρα και το ενδιαφέρον όλων των ατόμων που υποβάλλουν αίτηση, βάσει των αιτήσεών τους. Βάσει αυτής της συγκριτικής αξιολόγησης, η συμβουλευτική επιτροπή επιλογής θα καταρτίσει έναν πρώτο κατάλογο με τα καταλληλότερα κατά την άποψή της υποψήφια πρόσωπα, τα οποία και θα κληθούν σε πρώτη συνέντευξη. Επειδή αυτή η πρώτη επιλογή βασίζεται σε συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, το γεγονός ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της θέσης δεν εγγυάται πρόσκληση σε πρώτη συνέντευξη. Μεταξύ των υποψηφίων προσώπων που θα κληθούν στη συνέντευξη, η συμβουλευτική επιτροπή επιλογής θα προεπιλέξει τα πρόσωπα που θα περάσουν από το κέντρο αξιολόγησης και από δεύτερη συνέντευξη με τη συμβουλευτική επιτροπή επιλογής.

Το προσωρινό χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας επιλογής έχει ως εξής:

τα υποψήφια πρόσωπα που θα επιλεγούν για τις συνεντεύξεις αναμένεται να ενημερωθούν στα τέλη Ιουνίου του 2020,
οι πρώτες συνεντεύξεις προβλέπεται να διεξαχθούν στις αρχές Ιουλίου του 2020,
η διαδικασία στο κέντρο αξιολόγησης αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουλίου του 2020,
ο δεύτερος γύρος των συνεντεύξεων προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2020

ΣΗΜ: Το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα είναι καθαρά ενδεικτικό και υπόκειται ιδίως στα περιοριστικά μέτρα που έχουν θεσπιστεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Η θέση αυτή δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3) (ανώτερη διευθυντική θέση).

Η θέση αυτή έχει δημοσιευθεί σε όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός των θεσμικών οργάνων.

ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ

Η προθεσμία για την κατάθεση των υποψηφιοτήτων λήγει στις 18/6/2020 στις 12.00 μεσημβρινή (ώρα Βρυξελλών).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: applications.management@consilium.europa.eu (4) το αργότερο την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας κατάθεσης των υποψηφιοτήτων. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται παραπάνω πρέπει να χρησιμοποιείται για κάθε αλληλογραφία σχετικά με τη διαδικασία επιλογής (το ηλεκτρονικό μήνυμα πρέπει να φέρει στο θέμα τον ακόλουθο τίτλο: CONS/AD/165/20 JUR.4)

Προτού υποβάλουν την αίτησή τους, τα υποψήφια πρόσωπα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά εάν πληρούν όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας, προκειμένου να αποφύγουν τον αυτόματο αποκλεισμό τους από τη διαδικασία επιλογής.

Για να είναι έγκυρες, οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν:

α)το έντυπο αίτησης (παράρτημα V), δεόντως συμπληρωμένο και χρονολογημένο· το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης βρίσκεται στον ιστότοπο του Συμβουλίου, στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/job-opportunities/
β)αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (5), συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα, κατά προτίμηση σε μορφή Europass (http://europass.cedefop.europa.eu), που να καλύπτει ολόκληρη τη σταδιοδρομία του αιτούντος, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, τα τυπικά προσόντα, τις γλωσσικές γνώσεις, την επαγγελματική πείρα και τα τρέχοντα καθήκοντα και
γ)αντίγραφα των πτυχίων που πιστοποιούν την εκπαίδευση και αντίγραφα των εγγράφων και πιστοποιητικών επαγγελματικής πείρας. Τα δικαιολογητικά πρέπει να προέρχονται από τρίτον και δεν αρκεί η αποστολή μόνον του βιογραφικού σημειώματος που αναφέρεται στο στοιχείο β).

Σε περίπτωση μη συμπερίληψης των εν λόγω δικαιολογητικών, η αίτηση καθίσταται άκυρη.

Όλα τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην αίτηση πρέπει να είναι σε μορφή MS Word, pdf ή jpg και να φέρουν τίτλο (στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα) και αύξοντα αριθμό (Παράρτημα 1, 2 κ.λπ.). Πρέπει επίσης να επισυνάπτεται κατάλογος όλων των παραρτημάτων. Αιτήσεις που λαμβάνονται ταχυδρομικά ή μέσω εφαρμογών αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος ή πλατφόρμας μερισμού αρχείων δεν θα ληφθούν υπόψη.

Από το άτομο που θα επιλεγεί, θα ζητηθούν τα πρωτότυπα των προαναφερόμενων εγγράφων.

Θα λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βεβαίωση παραλαβής της αίτησής σας. Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη ότι υπάρχει πάντοτε το ενδεχόμενο τεχνικών δυσκολιών στην αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Ως εκ τούτου, εάν δεν λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα που να σας ενημερώνει ότι η αίτησή σας παραλήφθηκε, παρακαλείσθε να επιβεβαιώσετε ότι η ΓΓΣ την έχει λάβει επικοινωνώντας με τη διεύθυνση applications.management@consilium.europa.eu.

Δεδομένου ότι η συμβουλευτική επιτροπή επιλογής θα αρχίσει τις εργασίες της λίγο μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, θα πρέπει να προβείτε σε όλες τις αναγκαίες επαληθεύσεις την εβδομάδα που έπεται της ημερομηνίας αυτής.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες

Print Friendly, PDF & Email