Πρόσληψη ενός Λειτουργού – Συνεργάτη στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στις Βρυξέλλες

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη ενός Λειτουργού/Συνεργάτη για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑΕΕ) στις Βρυξέλλες.

Η απασχόληση θα είναι πάνω σε πλήρη βάση με μέγιστη περίοδο απασχόλησης πέντε ετών. Ο ακαθάριστος ετήσιος μισθός θα ανέρχεται στις €45,052 ευρώ.

Λεπτομέρειες σχετικά με την απασχόληση και τους όρους υπηρεσίας αναφέρονται στη σχετική εγκύκλιο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού με Αρ. 1571 και ημερ. 20 Μαρτίου 2018.

Τα καθήκοντα που θα εκτελεί, μεταξύ άλλων θα είναι τα ακόλουθα:
• συμμετοχή σε ομάδες Εργασίας,
• σύνταξη υπομνημάτων και εισηγήσεων,
• προετοιμασία εκθέσεων/μελετών για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως,
• προετοιμασία συμμετοχής του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στα Συμβούλια ΔΕΥ για θέματα αρμοδιοτήτων του
• οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν.

Απαιτούμενα Προσόντα:

(α) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στα νομικά.
(β) Εγγεγραμμένος Δικηγόρος στην Κύπρο και μονοετής τουλάχιστον άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος.
(γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. Η πολύ καλή γνώση της Γαλλικής ή άλλης γλώσσας εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.
(δ) Καλή γνώση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι.
(ε) Καλή γνώση των πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών πραγμάτων της Κύπρου και των διεθνών πολιτικών και οικονομικών υποθέσεων.
(στ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία, αναλυτική σκέψη, καθώς και ικανότητα εργασίας υπό πίεση.
(ζ) Κυπριακή υπηκοότητα.
(η) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα νομικά ή πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης που αποκτήθηκε είτε σε υπηρεσία σε δημόσια θέση είτε σε έκτακτη απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορικό ή/και γραπτό διαγωνισμό ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, σε ημερομηνία που θα καθοριστεί αργότερα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα, μαζί με επιστολή ενδιαφέροντος (motivation letter) στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Λεωφόρος Αθαλάσσας 125, 1461 Λευκωσία, υπόψη κ. Κωνσταντίνου Αντωνιάδη μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 2019.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως ή/και οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο δεικνύει την κατοχή κυπριακής υπηκοότητας, πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου καθώς και αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που αναφέρονται στην προκήρυξη, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για προηγούμενη πείρα (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.)

Διευκρινίζεται ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη δέσμευση έναντι των υποψηφίων (δεν καλύπτονται έξοδα ταξιδιού/διαμονής στην Κύπρο ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή και μετέπειτα).

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,