Ο περί Δηλώσεως και Ελέγχου Περιουσίας των Δικαστών Κοινός Κανονισμός του 2023