Ανακοίνωση Αρχής Αδειών Κύπρου για αγορά υπηρεσιών δικηγορικού γραφείου

Η Αρχή Αδειών Κύπρου (ΑΑΚ) ενδιαφέρεται για τη μίσθωση υπηρεσιών δικηγορικού γραφείου, για περίοδο 12 μηνών με δικαίωμα ανανέωσης ακόμα μιας πρόσθετης περιόδου 12 μηνών, και προσκαλεί δικηγορικά γραφεία που ασκούν το Επάγγελμα, που τηρείται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, τα οποία πληρούν τα απαραίτητα προσόντα που καθορίζονται πιο κάτω και ενδιαφέρονται, να υποβάλουν προσφορά.

Όλοι οι όροι, προϋποθέσεις, υποχρεώσεις, δικαιώματα και απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων αναφέρονται στο έντυπο «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν δωρεάν από την ιστοσελίδα της ΑΑΚ: www.cla.com.cy.

Τύπος Σύμβασης

Ανοικτός Διαγωνισμός για Αγορά Υπηρεσιών με Συνοπτικές Διαδικασίες, σύμφωνα με το Άρθρο 90(1)(β) του Περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2016, Ν.73(Ι)/2016. Η ΑΑΚ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τον διαγωνισμό κατά την απόλυτη κρίση της.

Η ανώτατη συνολική αξία της σύμβασης για παροχή υπηρεσιών, καθορίζεται στις €25.000 πλέον ΦΠΑ, για περίοδο 12 μηνών.

Υποβολή Προσφορών

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν δεόντως συμπληρωμένες σε σφραγισμένο φάκελο, το αργότερο μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι στις 07.10.2022, εντός του κιβωτίου προσφορών (ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΑΚ) το οποίο βρίσκεται στα γραφεία της ΑΑΚ, στη διεύθυνση Θεμιστοκλή Δέρβη 46, Medcon Tower, 5ος όροφος, Γρ. 501, 1066 Λευκωσία. Καμία παράταση στον χρόνο υποβολής προσφορών δεν θα δοθεί. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τη λήψη των εντύπων του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται γραπτώς, έγκαιρα και το αργότερο μέχρι τις 29.09.2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση aadeion.admin@mcw.gov.cy.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληφοροριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,