Οι συνέπειες του Brexit για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχετική ανακοίνωση του χαιρετίζει τη σπουδαία συμβολή όλων των Βρετανών δικαστών και Γενικών Εισαγγελέων στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, και ειδικότερα στη νομολογία του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου και πληροφορεί πως εν αναμονή του διορισμού νέου Γενικού Εισαγγελέα από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, η Βρετανή Eleanor Sharpston θα συνεχίσει, δυνάμει των άρθρων 5 και 8 του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ασκεί τα καθήκοντά της μέχρι να αναλάβει καθήκοντα ο διάδοχός της .

Δείτε την ανακοίνωση:

“Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως συνέπεια, για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι από τα μεσάνυχτα της 31ης Ιανουαρίου 2020 λήγει η θητεία των Βρετανών δικαστών και της Βρετανής Γενικής Εισαγγελέα. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι στο Δικαστήριο διορίζεται ένας δικαστής από κάθε κράτος μέλος και στο Γενικό Δικαστήριο διορίζονται δύο δικαστές από κάθε κράτος μέλος, με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνεται αμέσως ο συνολικός αριθμός των δικαστών στα δύο δικαιοδοτικά όργανα. Αντιθέτως, σύμφωνα με τη δήλωση της Διάσκεψης των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της 29ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τις συνέπειες της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους Γενικούς Εισαγγελείς του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επηρεάζεται από την αποχώρηση αυτή ο αριθμός των Γενικών Εισαγγελέων του Δικαστηρίου, οι οποίοι παραμένουν έντεκα, όπως οριζόταν στην απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2013 1. Εν αναμονή του διορισμού νέου Γενικού Εισαγγελέα από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, η Eleanor Sharpston θα συνεχίσει, δυνάμει των άρθρων 5 και 8 του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ασκεί τα καθήκοντά της μέχρι να αναλάβει καθήκοντα ο διάδοχός της. Βάσει της συμφωνίας αποχώρησης, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθεί να είναι αρμόδιο για κάθε διαδικασία την οποία θα κινήσει το Ηνωμένο Βασίλειο και για κάθε διαδικασία που θα κινηθεί εις βάρος του Ηνωμένου Βασιλείου πριν από τη λήξη της προβλεπόμενης μεταβατικής περιόδου, στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Επίσης, παραμένει αρμόδιο για την έκδοση προδικαστικών αποφάσεων επί των σχετικών αιτήσεων που θα υποβληθούν από τα δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι τη λήξη της ίδιας αυτής μεταβατικής περιόδου.”

Ανακοινωθέν Τύπου Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Print Friendly, PDF & Email