Δικαιώματα των θυμάτων εγκληματικών πράξεων – Δείτε τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρώτη της ενωσιακή στρατηγική για τα δικαιώματα των θυμάτων, σκοπός της οποίας είναι να διασφαλιστεί ότι όλα τα θύματα εγκληματικών πράξεων θα μπορούν να ασκούν πλήρως τα δικαιώματά τους, ανεξάρτητα από τον τόπο τέλεσης της εγκληματικής πράξης στην ΕΕ. Η στρατηγική καθορίζει σειρά δράσεων για την επόμενη πενταετία, με επίκεντρο δύο στόχους: πρώτον, να μπορούν τα θύματα να καταγγέλλουν τα εγκλήματα, να διεκδικούν αποζημίωση και, τελικά, να ανακάμπτουν από τις συνέπειες του εγκλήματος· δεύτερον, να αναπτυχθεί συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς για τα δικαιώματα των θυμάτων. Λαμβανομένης υπόψη της πρόσφατης επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID-19 και των επακόλουθων περιοριστικών και απαγορευτικών μέτρων, που είχαν αντίκτυπο στην αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας, της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, του κυβερνοεγκλήματος και των ρατσιστικών και ξενοφοβικών εγκλημάτων, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ληφθεί μέριμνα ώστε το πλαίσιο στήριξης και προστασίας των θυμάτων να είναι επίσης ανθεκτικό σε καταστάσεις κρίσης.

Η Αντιπρόεδρος για θέματα αξιών και διαφάνειας, κ. Βιέρα Γιούροβα, δήλωσε σχετικά: «Πάρα πολλά θύματα εγκληματικών πράξεων αφήνονται αβοήθητα, χωρίς πρόσβαση στη δικαιοσύνη και χωρίς την κατάλληλη στήριξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται στο πλευρό των θυμάτων και η σημερινή στρατηγική στοχεύει στην ενδυνάμωσή τους, ιδίως των πιο ευάλωτων, όπως τα θύματα έμφυλης βίας ή εγκλημάτων μίσους. Πρέπει να κινητοποιήσουμε τα κράτη μέλη ώστε να εφαρμόζουν πλήρως τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων — χωρίς αν, χωρίς αλλά.»

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης, κ. Ντιντιέ Ρεντέρς, δήλωσε τα εξής: « Μια Ένωση ισότητας που προστατεύει τους πολίτες της πρέπει να εξασφαλίζει την αναγκαία υποστήριξη, προστασία και πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλα τα θύματα εγκληματικών πράξεων, χωρίς διακρίσεις. Αυτό ακριβώς θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε με τη νέα στρατηγική, μέσω της συνεργασίας με τα κράτη μέλη και την κοινωνία των πολιτών.»

Η ΕΕ διαθέτει ήδη ένα ισχυρό σύνολο κανόνων για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των θυμάτων. Ωστόσο, τα θύματα εγκληματικών πράξεων δεν μπορούν ακόμη να ασκούν πλήρως τα δικαιώματα που τους παρέχει η ΕΕ. Το σημείο εκκίνησης πρέπει να είναι η καλύτερη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ στην πράξη. Αν κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή θα υποβάλει έως το 2022 προτάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση αυτών των κανόνων. Η νέα στρατηγική που παρουσιάζεται σήμερα καθορίζει μια σειρά δράσεων με επίκεντρο πέντε βασικές προτεραιότητες:

  • Αποτελεσματική επικοινωνία με τα θύματα και παροχή ασφαλούς περιβάλλοντος για την καταγγελία εγκλημάτων από αυτά

Πολύ συχνά τα θύματα δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους ή φοβούνται να καταγγείλουν την εγκληματική πράξη από φόβο για τον δράστη ή για τις αρνητικές συνέπειες που θα υποστούν. Η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, θα δρομολογήσει εκστρατεία της ΕΕ για την αύξηση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων και θα προωθήσει την εξειδικευμένη υποστήριξη και προστασία των θυμάτων με ειδικές ανάγκες. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει επίσης να παρακολουθεί την εφαρμογή των σχετικών κανόνων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων.

  • Βελτίωση της παροχής προστασίας και υποστήριξης στα πλέον ευάλωτα θύματα

Όλα τα θύματα είναι ευάλωτα και μερικά ακόμη πιο πολύ: τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, τα θύματα έμφυλης βίας, τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, τα θύματα ρατσιστικών ή ομοφοβικών εγκλημάτων μίσους, τα θύματα της τρομοκρατίας, καθώς και τα θύματα με αναπηρία. Η Επιτροπή θα εξετάσει τη δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης της προστασίας των θυμάτων με τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων για τη σωματική προστασία των θυμάτων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης για τα πλέον ευάλωτα θύματα, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας Σπιτιών του Παιδιού, Οικογενειακών Εστιών και ασφαλών χώρων για άτομα ΛΟΑΤΚΙ+.

  • Διευκόλυνση της πρόσβασης των θυμάτων σε αποζημίωση

Σε πολλά κράτη μέλη, η πρόσβαση των θυμάτων σε αποζημίωση είναι δύσκολη. Στο πλαίσιο της στρατηγικής, η Επιτροπή θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί τη νομοθεσία της ΕΕ για την αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής αποζημίωσης και της απόφασης-πλαισίου για την αμοιβαία αναγνώριση των χρηματικών ποινών. Αν χρειαστεί, η Επιτροπή θα προτείνει μέτρα για τη συμπλήρωση αυτού του πλαισίου έως το 2022.

  • Ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των φορέων όσον αφορά τα δικαιώματα των θυμάτων

Για να εξασφαλιστεί πιο οριζόντια προσέγγιση όσον αφορά τα δικαιώματα των θυμάτων σε επίπεδο ΕΕ, η Επιτροπή θα δημιουργήσει πλατφόρμα για τα δικαιώματα των θυμάτων, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι σχετικοί παράγοντες. Σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν εθνικές στρατηγικές για τα δικαιώματα των θυμάτων. Ο συντονιστής της Επιτροπής για τα δικαιώματα των θυμάτων θα διασφαλίζει επίσης τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα των διαφόρων δράσεων που σχετίζονται με την πολιτική για τα δικαιώματα των θυμάτων.

  • Ενίσχυση της διεθνούς διάστασης των δικαιωμάτων των θυμάτων

Το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα, επιβεβαιώνει εκ νέου τη δέσμευση της ΕΕ για την προαγωγή, την προστασία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα εξακολουθήσουν να συνεργάζονται με τα Ηνωμένα Έθνη και με το Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά και στους κόλπους αυτών των οργανισμών, με σκοπό την προαγωγή των ενωσιακών δικαιωμάτων των θυμάτων σε χώρες εταίρους και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται στενά με τις υποψήφιες και τις δυνάμει υποψήφιες χώρες για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των θυμάτων, καθώς και για τη στήριξη δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων στις χώρες εταίρους προτεραιότητας όσον αφορά την υποστήριξη των θυμάτων της τρομοκρατίας.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες:

Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Print Friendly, PDF & Email