Συμβούλιο της Ε.Ε: Ενέκρινε νέους κανόνες για το ΦΠΑ

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε στις 18 Φεβρουαρίου απλουστευμένους κανόνες ΦΠΑ που θα ισχύουν για τις μικρές επιχειρήσεις από τον Ιανουάριο του 2025. Σκοπός των νέων μέτρων είναι η μείωση του διοικητικού φόρτου και του κόστους συμμόρφωσης για τις μικρές επιχειρήσεις και η δημιουργία ενός φορολογικού περιβάλλοντος που θα βοηθήσει τις μικρές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να αναπτύξουν το διασυνοριακό εμπόριο με αποδοτικότερο τρόπο.

Οι επιχειρήσεις έχουν διοικητικές υποχρεώσεις σχετικά με τον ΦΠΑ και ενεργούν ως συλλέκτες ΦΠΑ. Αυτό συνεπάγεται κόστος συμμόρφωσης που είναι αναλογικά υψηλότερο για τις μικρές επιχειρήσεις από ό,τι για τις μεγαλύτερες εταιρείες. Το υφιστάμενο σύστημα ΦΠΑ προβλέπει ότι η απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων από τον ΦΠΑ είναι διαθέσιμη μόνο για τους εγχώριους παράγοντες. Η μεταρρύθμιση που συμφωνήθηκε θα επιτρέψει την εφαρμογή παρόμοιας απαλλαγής ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη.

Οι επικαιροποιημένοι κανόνες θα βελτιώσουν επίσης τον σχεδιασμό της απαλλαγής, πράγμα που συμβάλλει στη μείωση δαπανών που απορρέουν από τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία σχετικά με τον ΦΠΑ. Θα παράσχουν επίσης την ευκαιρία για ενθάρρυνση της οικειοθελούς συμμόρφωσης και, ως εκ τούτου, για συμβολή στη μείωση των απωλειών εσόδων λόγω μη συμμόρφωσης και απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.

Το κείμενο προβλέπει ότι οι μικρές επιχειρήσεις θα μπορούν να υπαχθούν σε απλουστευμένους κανόνες συμμόρφωσης στον τομέα του ΦΠΑ εφόσον ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το όριο που ορίζει το οικείο κράτος μέλος, το οποίο δεν μπορεί να είναι υψηλότερο από €85.000. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις θα μπορούν να υπαχθούν στο απλουστευμένο καθεστώς και μικρές επιχειρήσεις από άλλα κράτη μέλη, οι οποίες δεν υπερβαίνουν το όριο αυτό, εάν ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών τους σε ολόκληρη την ΕΕ δεν υπερβαίνει τις €100 000 .

Δείτε τους νέους κανόνες για το ΦΠΑ

Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,