Στο ΔΕΕ οι υποθέσεις περί αποζημίωσης ιδιωτών για την αναδιάρθρωση του 2013

Στο  ακροατήριο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητήθηκαν οι συνεκδικαζόμενες υποθέσεις απαίτησης αποζημίωσης ιδιωτών για περιουσιακές απώλειες από την αναδιάρθρωση της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής Τράπεζας το 2013, οι οποίες είχαν προηγουμένως απορριφθεί από το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις υποθέσεις υποθέσεις C-597/18 P, Συμβούλιο κατά Κ. Χρυσοστομίδης & Σια κ.λπ.- C-598/18 P, Συμβούλιο κατά Μπουρδούβαλη κ.λπ.- C-603/18 P, Κ. Χρυσοστομίδης & Σια κ.λπ. κατά Συμβουλίου- C-604/18 P, Μπουρδούβαλη κ.λπ. κατά Συμβουλίου, όπως ανακοίνωσε το ΔΕΕ.  Σημειώνεται ότι γραπτές παρατηρήσεις κατέθεσαν το Συμβούλιο και η ΕΚΤ, αιτήματα παρέμβασης κατέθεσαν η Φινλανδία, η Berry Investments Inc., ο Γ. Θεοδωράκης κ.λπ., ο Γ. Λεγάκης κ.λπ., η Μ. Amira κ.λπ, η υπόθεση τελεί υπό διάσκεψη και η απόφαση θα εκδοθεί αργότερα.

Υπενθυμίζεται ότι το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ με τις αποφάσεις της 13ης Ιουλίου 2018,  απέρριψε τις αγωγές αποζημίωσης σχετικά με την αναδιάρθρωση του κυπριακού τραπεζικού τομέα, επειδή δεν στοιχειοθετείται εξωσυμβατική ευθύνη της Ένωσης καθώς κατά το ΓΔΕΕ δεν τεκμαίρεται ούτε προσβολή του δικαιώματος ιδιοκτησίας, ούτε παραβίαση της αρχής της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, ούτε παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Το ΓΔΕΕ έκρινε ότι η λήψη των επίμαχων μέτρων εξυπηρετεί σκοπό γενικού συμφέροντος τον οποίο επιδιώκει η Ένωση, δηλαδή τη διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το ΔΕΕ, σε συνέχεια, κατά των παραπάνω αποφάσεων ασκήθηκαν αιτήσεις αναίρεσης ενώπιον του Δικαστηρίου. Στις υποθέσεις C-597/18 P, Συμβούλιο κατά Κ. Χρυσοστομίδης & Σια κ.λπ.- C-598/18 P, Συμβούλιο κατά Μπουρδούβαλη κ.λπ., το Συμβούλιο, αν και συμφωνεί με το σύνολο των αποφάσεων, ζητεί από το Δικαστήριο να ακυρώσει τα μέρη εκείνα όπου το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε την ένσταση απαραδέκτου που προέβαλε το ίδιο για λογαριασμό της Ευρωομάδας. Πιο συγκεκριμένα, το Συμβούλιο υποστηρίζει ότι το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο καθόσον έκρινε ότι η Ευρωομάδα είναι «οντότητα της Ένωσης η οποία ιδρύεται τυπικώς με τις Συνθήκες» και ότι συνεπώς τυχόν πράξεις και συμπεριφορές της είναι καταλογιστέες στην Ένωση στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται – χωρίς να προσδιορίσει ποιες «αρμοδιότητες» της ανατίθενται από το δίκαιο της Ένωσης.

Από την άλλη πλευρά, στις υποθέσεις C-603/18 P, Κ. Χρυσοστομίδης & Σια κ.λπ. κατά Συμβουλίου- C-604/18 P, Μπουρδούβαλη κ.λπ. κατά Συμβουλίου, ζητείται από το Δικαστήριο να αναιρέσει τις αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου. Οι εν λόγω ιδιώτες και εταιρίες υποστηρίζουν ότι το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο κρίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι η λήψη των εν λόγω μέτρων δεν απαιτήθηκε με πράξη για την οποία είναι υπεύθυνη η Ένωση και ότι δεν υπήρξε υπέρμετρη και ανεπίτρεπτη επέμβαση στο δικαίωμα ιδιοκτησίας ούτε παραβίαση της αρχής της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης ή της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων.

Το ΔΕΕ υπενθυμίζει ότι το ζήτημα των αποζημιώσεων μετά από την επιβολή μέτρων για την αναδιάρθρωση του κυπριακού τραπεζικού τομέα λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης έχει απασχολήσει ξανά τόσο το Δικαστήριο όσο και το Γενικό Δικαστήριο ήδη από το 2013. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2016 στις υποθέσεις C-8/15 P, Ledra Advertising κατά Επιτροπής και ΕΚΤ. Τότε το ΔΕΕ επικύρωσε την απόρριψη των προσφυγών ακυρώσεως και απέρριψε επί της ουσίας τις αγωγές αποζημιώσεως σχετικά με την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα της Κύπρου.

Πηγή: KΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,