ΕΕ: Έγκριση στρατηγικής για προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Eγκρίθηκε η πενταετής στρατηγική της ΕΕ για την προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στόχος η αξιοπρέπεια και η ισότητα σε όλο τον κόσμο. Τις προτεραιότητες και τη στρατηγική της ΕΕ από το 2020-2024, ενέκρινε το Κολέγιο των Επιτρόπων, που συνήλθε την Τετάρτη 25 Μαρτίου, με τηλεδιάσκεψη.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή και o Ύπατος Εκπρόσωπος, υπέβαλαν κοινή πρόταση προς το Συμβούλιο προκειμένου να αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία για θέματα που εμπίπτουν στο σχέδιο δράσης, γεγονός που αντανακλά τη στρατηγική σημασία του σχεδίου δράσης. Το εν λόγω σχέδιο αποβλέπει στην προώθηση ταχύτερης και αποτελεσματικότερης λήψης αποφάσεων σε θέματα που συνδέονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος, Αντιπρόεδρος Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε σχετικά: «Οι καταστάσεις κρίσης, όπως αυτή που βιώνουμε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, θέτουν ιδιαίτερες προκλήσεις για την αποτελεσματική άσκηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δοκιμάζουν τη λειτουργία των δημοκρατιών μας. Πρόκειται για μια ευκαιρία για την Ευρώπη να υπερασπιστεί τις αξίες και τα συμφέροντά της. Χρειαζόμαστε το θάρρος και τη φιλοδοξία να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις από κοινού. Σήμερα, προτείνουμε ένα φιλόδοξο σχέδιο για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας σε ολόκληρο τον κόσμο, μέσω της ταχύτερης και αποτελεσματικότερης χρήσης όλων των πόρων μας».

Οι μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές συνθήκες, η ψηφιακή μετάβαση, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η κλιματική αλλαγή θέτουν σημαντικές προκλήσεις αλλά παρέχουν και τη δυνατότητα προώθησης του θετικού μετασχηματισμού προς πιο δημοκρατικές και πολυδεκτικές κοινωνίες. Η πρόταση καθορίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της ώστε να αποδεχτούμε νέες πραγματικότητες και να αναλάβουμε από κοινού δράση σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ. Με βάση τα επιτεύγματα των προηγουμένων σχεδίων δράσης, το νέο σχέδιο δράσης προσδιορίζει τις προτεραιότητες και τις βασικές δράσεις για την επόμενη πενταετία και δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι η ΕΕ θα διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στην προώθηση και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας σε όλο το φάσμα της εξωτερικής της δράσης.

Το σχέδιο δράσης διαρθρώνεται σε πέντε άξονες δράσης:

  • Προστασία και ενίσχυση της θέσης των ατόμων
  • Οικοδόμηση ανθεκτικών και δημοκρατικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς
  • Προώθηση ενός παγκόσμιου συστήματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία
  • Αξιοποίηση των ευκαιριών και αντιμετώπιση των προκλήσεων που τίθενται από τη χρήση νέων τεχνολογιών
  • Επίτευξη αποτελεσμάτων μέσω της συνεργασίας.

Αυτοί οι πέντε άξονες δράσης θα χρησιμεύσουν ως βάση για την εφαρμογή επιχειρησιακών μέτρων σε εθνικό, περιφερειακό και πολυμερές επίπεδο, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων. Για την επίτευξη του στόχου της, η ΕΕ θα αξιοποιήσει το ευρύ φάσμα πολιτικών και εργαλείων που έχει στη διάθεσή της για την προαγωγή και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Δείτε την Κοινή ανακοίνωση – Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2020-2024

Με πληροφορίες από Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Print Friendly, PDF & Email