Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή: Διοικητικό πρόστιμο 50 χιλ. ευρώ σε εταιρεία για άσκηση αθέμιτης εμπορικής πρακτικής

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει την επιβολή διοικητικού προστίμου, στην εταιρεία ITC Publicworld Limited, για άσκηση αθέμιτης εμπορικής πρακτικής στα καταστήματά της με την επωνυμία Public.

Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έκρινε παραπλανητική την εμπορική πρακτική της εταιρείας να διαφημίζει ότι συγκεκριμένα προϊόντα θα διατίθεντο προς πώληση στα καταστήματα Public κατά την περίοδο ή/και κατά την ημέρα του Black Friday 2018, σε συγκεκριμένες τιμές, χωρίς να γίνεται γνωστή η ύπαρξη των εύλογων λόγων που είχε να πιστεύει ότι δε θα μπορέσει να προμηθεύσει τα προϊόντα αυτά ή ισοδύναμά τους στην τιμή αυτή μέσα σε εύλογο διάστημα και σε εύλογες ποσότητες (διαφήμιση «δόλωμα») στα καταστήματα Public σε όλες τις επαρχίες.

Μετά από εξέταση της υπόθεσης, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή επέβαλε στην εταιρεία Itc Publicworld Limited, διοικητικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000).

Διαβάστε την απόφαση εδώ.

Ανακοίνωση Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή

Print Friendly, PDF & Email
Tags: , , ,