Πρόστιμο €475.761,47 στην Hermes Airports από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού – Διαβάστε την απόφαση

Πρόστιμο ύψους €475.761,47 επέβαλε η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού στην Hermes Airports Ltd μετά από καταγγελία των εταιρειών A. Princess Airport Parking Ltd, C & A Stop and Fly Ltd και X. Xanthos Airport parking services.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού έκρινε ότι η Hermes εκμεταλλεύτηκε τη δεσπόζουσα της θέση στην αγορά διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένα Λάρνακας και στην αγορά παροχής χώρου στάθμευσης εντός του, για παροχή υπηρεσιών από άλλες επιχειρήσεις και πως μέσω της συμπεριφοράς της και των πρακτικών της και τον καθορισμό αθέμιτων τιμών αγοράς προς τις καταγγέλλουσες εταιρείες παροχής στάθμευσης valet, στόχευε στην εκτόπιση ή/και καταχρηστική εκμετάλλευση των εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στην αγορά της παροχής υπηρεσιών στάθμευσης valet στο ΔΑΛ και την ανταγωνίζονταν στην παροχή υπηρεσιών στάθμευσης για επιβάτες/ταξιδιώτες κατά παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου.

Διαβάστε αυτούσια την απόφαση:

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή»), με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας και έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιον της στοιχεία, εξέδωσε την υπ’ αριθμό 04/2020 απόφασή της στο πλαίσιο της καταγγελίας των εταιρειών A. Princess Airport Parking Ltd, C & A Stop and Fly Ltd και X. Xanthos Airport parking services εναντίον της εταιρείας Hermes Airports Ltd (εφεξής η «Hermes»).

Αντικείμενο της υπόθεσης ήταν η καταγγελία που υποβλήθηκε στην Επιτροπή από τις εταιρείες A. Princess Airport Parking Ltd, C & A Stop and Fly Ltd και X. Xanthos Airport parking services εναντίον της Hermes για παραβάσεις του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 13(Ι)/2008, ως έχει τροποποιηθεί με το Νόμο αρ. 41(Ι)/2014 (εφεξής ο «Νόμος»). Οι καταγγέλλουσες εταιρείες παρέχουν υπηρεσίες στάθμευσης valet, δηλαδή φύλαξη αυτοκινήτων για πελάτες τους που αναχωρούν στο εξωτερικό μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Λάρνακας (ΔΑΛ) και οι οποίοι επιλέγουν να χρησιμοποιούν δικό τους μέσο μεταφοράς προς και από το ΔΑΛ. Ο πελάτης/ταξιδιώτης παραδίδει το αυτοκίνητό του στο αεροδρόμιο και η επιχείρηση αναλαμβάνει τη μεταφορά του σε ειδικό χώρο φύλαξης, την παροχή ενδεχομένως κάποιων άλλων υπηρεσιών και τη μεταφορά του αυτοκινήτου πίσω στο αεροδρόμιο για παράδοσή του στον ταξιδιώτη, με την επιστροφή του στην Κύπρο. Οι εν λόγω εταιρείες νοικιάζουν χώρους στάθμευσης στους χώρους στάθμευσης του ΔΑΛ στη βάση σχετικής συμφωνίας με την καταγγελλόμενη εταιρεία.

Η Επιτροπή, στη βάση όλων των ενώπιον της στοιχείων, ομόφωνα αποφάσισε ότι στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου από μέρους της Hermes. Η Hermes κατέχει δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένα Λάρνακας (εφεξής το «ΔΑΛ») και κατ’ επέκταση στην αγορά της παροχής χώρου στάθμευσης εντός του ΔΑΛ για παροχή υπηρεσιών από άλλες επιχειρήσεις, την οποία εκμεταλλεύτηκε καταχρηστικά με τη συμπεριφορά της και τις πρακτικές της. Η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι η Hermes εκμεταλλεύτηκε τη δεσπόζουσα της θέση στην αγορά διαχείρισης και εκμετάλλευσης του ΔΑΛ και στην αγορά παροχής χώρου στάθμευσης εντός του ΔΑΛ για παροχή υπηρεσιών από άλλες επιχειρήσεις και πως μέσω της συμπεριφοράς της και των πρακτικών της και τον καθορισμό αθέμιτων τιμών αγοράς προς τις καταγγέλλουσες εταιρείες παροχής στάθμευσης valet, στόχευε στην εκτόπιση ή/και καταχρηστική εκμετάλλευση των εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στην αγορά της παροχής υπηρεσιών στάθμευσης valet στο ΔΑΛ και την ανταγωνίζονταν στην παροχή υπηρεσιών στάθμευσης για επιβάτες/ταξιδιώτες κατά παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου.

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της, τη σοβαρότητα της παράβασης, τη διάρκεια της, καθώς και τις ελαφρυντικές περιστάσεις, ως ορίζουν τα άρθρα 42(1) και 24(α)(i) του Νόμου, ομόφωνα αποφάσισε να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στην εταιρεία Hermes Airports Ltd, αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου, ανερχόμενο σε €475.761,47 (τετρακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες εφτακόσια εξήντα ένα Ευρώ και σαράντα επτά σεντ).

H Επιτροπή ομόφωνα υποχρέωσε την εταιρεία Hermes Airports Ltd να αποφύγει οποιαδήποτε επανάληψη της διαπιστωθείσας παράβασης του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου στο μέλλον.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,