ΑΑΔΣ: Μνημόνιο συνεργασίας για τις δημόσιες συμβάσεις

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας ως Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΑΔΣ) της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) της Ελληνικής Δημοκρατίας, υπεγράφη στις 27 Σεπτεμβρίου 2019, στα Γραφεία του Γενικού Λογιστηρίου, με στόχο την προαγωγή και αναβάθμιση της μεταξύ τους συνεργασίας.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας κ. Ρέα Γεωργίου και ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. κ. Γεώργιος Καταπόδης.

Η υπογραφή του Μνημονίου έγινε με σκοπό την εδραίωση και ενίσχυση της υφιστάμενης συνεργασίας μεταξύ των δύο ομόλογων Αρχών, την αξιοποίηση των εμπειριών τους προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας των δύο κρατών και τη συνεχή βελτίωση των αντίστοιχων θεσμικών πλαισίων που καθορίζουν τις αρμοδιότητες, δράσεις και λειτουργίες τους.

Το Μνημόνιο προβλέπει:

  • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα όπως πρότυπα ακεραιότητας, κώδικες δεοντολογίας κ.ά.
  • Συνεργασία σε θέματα που άπτονται του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του εσωτερικού/κρατικού δικαίου, κανονισμών, κωδικών, κανόνων, εντύπων, θεσμικών πλαισίων και άλλους συναφείς τομείς.
  • Ανταλλαγή απόψεων στα θέματα της χρηστής διακυβέρνησης στον ευαίσθητο τομέα των δημοσίων συμβάσεων.
  • Ανταλλαγή απόψεων ή/και συνεργασία σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη και προώθηση του επαγγελματισμού στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων.
  • Ανάληψη προγραμματισμένων και συντονισμένων ενεργειών για την επίτευξη κοινών στόχων και την προώθηση κοινών θέσεων σε οργανωμένους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε άλλα διεθνή φόρα, για θέματα στα οποία οι δύο Αρχές έχουν αρμοδιότητα.
  • Εκατέρωθεν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα στα οποία οι δύο Αρχές έχουν αρμοδιότητα.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,