Αναθεωρημένος κατάλογος τηλεφώνων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων στενογράφων και στενοτυπιστριών πολιτικής δικαιοδοσίας

Ανακοίνωση ΠΔΣ – Κατάλογος Στενογράφων Δικαστών Πολιτικής Δικαιοδοσίας 2021-2022