Προκαταρκτικός Πίνακας Αιτητών κατά σειρά προτεραιότητας για την πρόσληψη 16 εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για εκτέλεση γραφειακών καθηκόντων (Κλ.Α2, Α5 και Α7 (ii) στη Δικαστική Υπηρεσία

Έντυπο Ενστάσεων και Προκαταρτικός Κατάλογος για τις έξι (6) θέσεις ΕΟΧ Βοηθών Γραμματειακών Λειτουργών (ΚΛ.A2) στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας (ΔΔΔΠ)