Σκέψεις για την κανονιστική ισχύ του προοιμίου του ελληνικού Συντάγματος