Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις μελλοντικές σχέσεις Ε.Ε. – Ηνωμένου Βασιλείου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε στις 12 Φεβρουαρίου 2020 ψήφισμα το οποίο αναφέρεται στις μελλοντικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου, ενόψει της διαδικασίας διαπραγματεύσεων για την επίτευξη της ολοκλήρωσης της διαδικασίας πλήρους αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι βασικές παράμετροι του εν λόγω ψηφίσματος αφορούν στη διασφάλιση της ενότητας της Ενιαίας Αγοράς και της Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της δυναμικής ευθυγράμμισης των νομικών κανόνων Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης και το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διασφαλίσει την προστασία των πλέον ευαίσθητων τομέων της εσωτερικής της έννομης τάξης.

Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο υιοθετήθηκε με 543 ψήφους υπέρ, 39 εναντίον και 69 αποχές, καλεί τα θεσμικά όργανα της Ένωσης όπως προκρίνουν μια εταιρική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία να δημιουργεί τις προοπτικές και τις συνθήκες μιας ιδιαίτερα στενής σχέσης μεταξύ των δυο και η οποία να εδράζεται σε τρεις βασικές προϋποθέσεις, ήτοι την οικονομική συνεργασία, την συνεργασία σε θέματα εξωτερικών υποθέσεων και συνεργασία σε επιμέρους τομείς κοινών δράσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Τονίζεται, φυσικά, ότι στη βάση του ευρωπαϊκού κεκτημένου, κανένα τρίτο κράτος δεν μπορεί να απολαμβάνει των ίδιων δικαιωμάτων αλλά και υποχρεώσεων που έχουν τα κράτη – μέλη της Ένωσης, ενώ βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να παραμείνει η ενότητα της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς, με την πλήρη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Δικαίου Ανταγωνισμού και των ευρωπαϊκών κανονισμών και οδηγιών που διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της.

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξέφρασαν παράλληλα τη σύμφωνη γνώμη τους με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την διαδικασία των διαπραγματεύσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν, όπως έχει επεξηγηθεί σε προηγούμενο άρθρο μου στη “ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ”, τις γενικές διευθετήσεις για τη μελλοντική σχέση που περιλαμβάνουν τις βασικές αρχές και αξίες που πρέπει να την διέπουν, τις οικονομικές διευθετήσεις και διευθετήσεις για θέματα ασφάλειας,συμπεριλαμβανομένων της εφαρμογής των νόμων και τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, ως επίσης και θέματα που αφορούν την κοινή εξωτερική πολιτική, την ασφάλεια και την άμυνα. Ειδικότερα, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επισημαίνει τις στενές σχέσεις που ούτως ή άλλως υπάρχουν μεταξύ των δυο οντοτήτων αλλά και την εγγύτητα του Ηνωμένου Βασιλείου με τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα της Ευρωπαϊκής ηπείρου, τονίζοντας την αναγκαιότητα όπως οι μελλοντικές συνθήκες ανταγωνισμού παραμείνουν ανοικτές και δίκαιες, διασφαλίζοντας την εφαρμογή ίσων και ισότιμων κανόνων, σε τομείς όπως, για παράδειγμα, την κοινωνία, το περιβάλλον, την φορολογία, την κρατική βοήθεια, την προστασία των καταναλωτών και το ζήτημα των κλιματικών αλλαγών.

Επιπρόσθετα, ούτως ώστε να αποφευχθεί η επιβολή περιοριστικών ορίων στις ανοικτές συνθήκες εμπορίου που υπήρχαν μέχρι και την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου την 31η Ιανουαρίου 2020, θα πρέπει το Ηνωμένο Βασίλειο να δεσμευτεί όπως ακολουθήσει τους ίδιους και ταυτόσημους κανόνες που αφορούν στον ανταγωνισμό, τις αρχές που ορίζουν το εργασιακό πλαίσιο και εργατικό δίκαιο της Ένωσης αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος που αποτελεί μια από τις βασικές κανονιστικές δράσεις που ακολουθεί πλέον η Ένωση. Στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γίνεται ειδική μνεία σε ευαίσθητους για τα κράτη – μέλη της Ένωσης τομείς όπως, για παράδειγμα, του τομέα της αλιείας, για τον οποίο θα πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία μέχρι τον Ιούνιο του 2020, αλλά και του τομέα της αγροτικής πολιτικής και τροφίμων. Τα συγκεκριμένα ζητήματα παρατίθενται ως προϋποθέσεις για την έγκριση, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της εταιρικής σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου, άμα τη συνομολόγηση της.

Τέλος, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρεται και σε διάφορες άλλες προτεραιότητες που το Κοινοβούλιο θέτει, όπως για παράδειγμα, τα δικαιώματα των πολιτών και την διακίνηση τους, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, το μέλλον του τομέα της παροχής υπηρεσιών, τον ρόλο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίλυση διαφορών, την λειτουργία ευρωπαϊκών προγραμμάτων, την εξωτερική πολιτική και θέματα ασφάλειας. Υπενθυμίζεται ότι, ειδικά όσον αφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπάρχει έντονη ανησυχία όσον αφορά στα ως άνω θέματα και ειδικά όσον αφορά στην προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,