Οι ειδικές αρμοδιότητες των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης

Η μεταρρύθμιση της δομής των τοπικών αρχών αυτοδιοίκησης επέρχεται με σημαντικές αλλαγές στο υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας τους. Μεταξύ άλλων, ειδικότερα με την δημιουργία των πέντε Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, οι νέοι Οργανισμοί θα έχουν αρμοδιότητες επί της υδατοπρομήθειας, τα αποχετευτικά συστήματα και τα απόβλητα. Τα Μέρη VI – VIIIτου περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμου, Αρ. 37(Ι)/2022 αναφέρονται ειδικότερα στα πιο πάνω θέματα.

Όσον αφορά στην υδατοπρομήθεια, κάθε Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης έχει καθήκον, για όλη την περιοχή της αρμοδιότητάς του να παρέχει και να διατηρεί καλή και επαρκή προμήθεια ύδατος και να τηρεί ή να μεριμνά να τηρούνται καθαρά και σε καλή κατάσταση όλα τα υδατικά έργα που συνδέεονται με αυτή, να εξασφαλίζει όπως κάθε οικία και κτίριο έχουν διαθέσιμη επαρκή προμήθεια ύδατος, και να μεριμνά για την απρόσκοπτη προμήθεια ύδατος και να προβαίνει αμέσως στις απαραίτητες ενέργειες, σε περίπτωση που παρουσιάζεται διακοπή, βλάβη ή άλλο πρόβλημα όσον αφορά την προμήθεια ύδατος. Ο Νόμος μεταφέρει όλα τα υφιστάμενα υδατικά έργα, κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία, καθήκοντα και εξουσίες Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων στον κατά Επαρχία Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης, ενώ οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης επιβάλλουν δικαιώματα ή επιβαρύνσεις για την προμήθεια ύδατος με καθορισμένο συντελεστή και σε καθορισμένη κλίμακα και δύνανται, κατ’ εξαίρεση, να καθορίζουν διαφορετικούς συντελεστές και κλίμακες για διαφορετικές περιοχές ή για διαφορετικούς σκοπούς, νοουμένου ότι υπάρχει η δέουσα τεκμηρίωση.

Σε σχέση με τα αποχετευτικά συστήματα, οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε στην περιοχή τους, σε κάθε οικισμό με μονάδες ισοδύναμου πληθυσμού άνω των δυο χιλιάδων για να συνεχίσουν να υφίστανται και να λειτουργούν συστήματα αποχέτευσης λυμάτων και εγκαταστάσεις τουλάχιστον δευτεροβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων. Στη δικαιοδοσία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης περιέρχονται, επίσης, τα υφιστάμενα αποχετευτικά συστήματα σε οικισμούς κάτω των δυο χιλιάδων κατοίκων, ενώ οι Επαρχιακοί Οργανισμοί μεριμνούν για την κατασκευή, απόκτηση, προμήθεια, συντήρηση, βελτίωση, επέκταση, τροποποίηση και λειτουργία, μεταξύ άλλων, κατάλληλων και επαρκών συστημάτων αποχέτευσης λυμάτων και συστημάτων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.

Τέλος, όσον αφορά τις επιμέρους αρμοδιότητες των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, περιλαμβάνεται η εφαρμογή των διατάξεων του περί Αποβλήτων Νόμου, του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου και των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) Κανονισμών. Οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης αποτελούν φορέα παραλαβής, επεξεργασίας και γενικά διαχείρισης των αποβλήτων της περιοχής τους και έχει ευθύνη για τη λειτουργία των χώρων παράδοσης και των εγκαταστάσεων που αφορούν την επεξεργασία ή/και διαχείριση των αποβλήτων αυτών.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,