Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Συνέδριο Εθνικού Δικτύου Ενάντια στη Φτώχεια

Ευχαριστώ για την πρόσκληση να χαιρετήσω το ετήσιο συνέδριο του Εθνικού Δικτύου Ενάντια στην Φτώχεια με θέμα «Ενεργός συμμετοχή των ατόμων που βιώνουν τη φτώχεια».

Η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων βρίσκεται στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και της Κυπριακής Δημοκρατίας ως μέλος της μεγάλης Ευρωπαϊκής οικογένειας, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη συμμετοχικότητα και τη συνοχή της Ευρωπαϊκής κοινωνίας και να προσφέρει σε όλους τους πολίτες ίση πρόσβαση στις ευκαιρίες και στους διαθέσιμους πόρους.

Η Ευρώπη έθεσε πρόσφατα νέον στόχο για τη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέχρι το 2030 κατά 15 εκατομμύρια άτομα μέσω της προώθησης δράσεων για αύξηση και βελτίωση των ευκαιριών και συνθηκών εργασίας των κοινωνικά μειονεκτούντων ομάδων του ανθρώπινου δυναμικού. Οι δράσεις που προωθούνται εμπίπτουν σε διάφορους τομείς όπως της εκπαίδευσης, απασχόλησης,  κοινωνικής προστασίας, στέγασης και υγείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει θέσει τους δικούς της φιλόδοξους στόχους για ανάληψη δράσεων με χρήση των ταμείων της ΕΕ για τη στήριξη της κοινωνικής ένταξης, την προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας, με ανάπτυξη συμπράξεων και έλεγχο του δυναμικού της κοινωνικής οικονομίας και τον καλύτερο συντονισμό των πολιτικών μεταξύ των κρατών μελών.

Παρόλο που οι δείκτες της αγοράς εργασίας παρουσίασαν επιδείνωση αμέσως μετά το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19 το 2020, ήδη από το δεύτερο τρίμηνο του 2021 καταγράφονται θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης, ενώ η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο που έχει βρεθεί τα τελευταία 20 χρόνια. Τα δεδομένα αυτά αποδεικνύουν ότι η κυπριακή οικονομία και αγορά εργασίας εδράζονται σε στέρεες βάσεις και παρέχουν τα εχέγγυα για την εφαρμογή ακόμα πιο φιλόδοξων πολιτικών προς όφελος των εργαζομένων και ιδιαίτερα προς όφελος των χαμηλά αμειβόμενων εργαζομένων. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν τεθεί σε τροχιά υλοποίησης δύο πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην εφαρμογή εθνικού κατώτατου μισθού και τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Είναι σημαντικό ότι τα δεδομένα που έχουν αναφερθεί συνδυάζονται με πραγματική αύξηση της απασχόλησης. Η απασχόληση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021 αυξήθηκε κατά 9,285 άτομα (2,2%) σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2020, φτάνοντας στα 427.300 άτομα, από 418.015 άτομα που ήταν το 2020.

Αναγνωρίζοντας ότι η εξεύρεση ποιοτικής εργασίας είναι ο ασφαλέστερος τρόπος εξόδου από τη φτώχεια για τα άτομα που είναι ικανά και διαθέσιμα για εργασία, οι δράσεις και πολιτικές που έχουν τεθεί σε τροχιά υλοποίησης το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα έχουν στο επίκεντρό τους την κατάρτιση και επανακατάρτιση των ανέργων και χαμηλά αμειβόμενων εργαζομένων, με ιδιαίτερη έμφαση στους δικαιούχους κοινωνικών παροχών. Επίσης, ήδη από χθες έχουν επαναπροκηρυχθεί με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τα ιδιαίτερα πετυχημένα Σχέδια για την επιδότηση της πρόσληψης ανέργων, ατόμων με αναπηρία, χρόνιων ασθενών και των νέων μέχρι 29 ετών. Αυτές οι δράσεις και πολιτικές θα συνεχιστούν.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εφαρμόζει μηχανισμούς ενεργοποίησης των δικαιούχων του ΕΕΕ για όσους είναι ικανοί προς εργασία. Οι δικαιούχοι ενημερώνονται αναφορικά με την υποχρέωση τους να συμμετέχουν σε ειδικά προγράμματα κατάρτισης και κοινωφελούς εργασίας αλλά και να αποδέχονται την όποια εργασία τους προσφερθεί. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στον σχεδιασμό των Σχεδίων Κατάρτισης με σκοπό την απόκτηση εργασιακής πείρας και νέων δεξιοτήτων. Στόχος είναι η ευκολότερη ενεργοποίηση δικαιούχων και η αποφυγή παγίδευσης στα επιδόματα.

Στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι υπάρχουν συνθήκες οι οποίες πιθανόν να περιορίζουν τις πιθανότητες τοποθέτησης σε θέση εργασίας, ζητείται από την ΥΔΕΠ η ένταξη του δικαιούχου σε πρόγραμμα εξατομικευμένης προσέγγισης όπου γίνεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) αναθεώρηση των επιθυμητών επαγγελμάτων, βελτιστοποίηση του βιογραφικού των υποψηφίων ή/και παραπομπή σε προγράμματα κατάρτισης.  Σε περιπτώσεις όπου πιθανόν ο δικαιούχος να αντιμετωπίζει άλλες ιδιαίτερες συνθήκες, παραπέμπεται για κοινωνική παρέμβαση στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για περαιτέρω στήριξη μέσω των προγραμμάτων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Ως επιπλέον κίνητρο για τους δικαιούχους ΕΕΕ, το εισόδημα από εργασία δεν λαμβάνεται ολόκληρο υπόψη για τον υπολογισμό του ΕΕΕ, έτσι ώστε να παρέχεται κίνητρο για παραμονή ή και ένταξη στην αγορά εργασίας. Ως ιδιαίτερο κίνητρο για τους νέους, δεν λαμβάνεται υπόψη ως εισόδημα το μεγαλύτερο μέρος από το εισόδημα από εργασία από τέκνο του δικαιούχου. Σημειώνεται, ότι ακόμα και σε περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος εργάζεται, έχει υποχρέωση εγγραφής του στη ΔΥΑ για εξεύρεση πιο προσοδοφόρας εργασίας, ώστε να ανεξαρτητοποιηθεί πλήρως.

Πρέπει να τονισθεί ότι στις περιπτώσεις δικαιούχων ΕΕΕ που δεν είναι ικανοί προς εργασία όπως άτομα με αναπηρία ή συνταξιούχοι, το επίδομα που παρέχεται είναι ιδιαίτερα αυξημένο καθώς τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν τη δυνατότητα αύξησης των εισοδημάτων τους μέσα από την ανάληψη εργασίας. Ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρία, τα παρεχόμενα επιδόματα μέσω του ΕΕΕ είναι μέχρι και 80% αυξημένα σε σχέση με τα βασικά επιδόματα.

Μέσω των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου, υλοποιήθηκαν Σχέδια Οικονομικής Ενίσχυσης και στήριξης διαφόρων ομάδων όπως :

Α. Σχέδιο Οικονομικής Ενίσχυσης και Στήριξης Αποφυλακισθέντων (το οποίο εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 3/6/2020).

Σκοπός του Σχεδίου είναι η οικονομική ενίσχυση και στήριξη των προσώπων που θα αποφυλακιστούν, με στόχο τη διασφάλιση του ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης και τη διευκόλυνση της κοινωνικής τους επανένταξης.

Με βάση το Σχέδιο, οι αποφυλακισθέντες έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για ΕΕΕ, η οποία αφού ληφθεί από την ΥΔΕΠ θα δίνεται προέγκριση από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, για προσωρινή παροχή ΕΕΕ μέχρι την οριστική μεταφορά του κάθε αιτητή στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Οι αιτητές, πριν την έναρξη παροχής ΕΕΕ, έχουν το δικαίωμα να αποτείνονται στις Υπηρεσίες μας για σκοπούς παραχώρησης έκτακτου επιδόματος, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 11 του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου.

Β. Σχέδιο Οικονομικής Ενίσχυσης Πρώην Παιδιών υπό Φροντίδα του Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας μετά τα 18 τους χρόνια για σκοπούς αποκατάστασης

Η οικονομική στήριξη των πρώην παιδιών υπό φροντίδα αποτελεί υψηλή προτεραιότητα και υποχρέωση του κράτους, καθότι:

–      τα άτομα αυτά συνήθως παραμένουν επί μακρόν στο σύστημα παιδικής προστασίας και ως εκ τούτου μετά την ενηλικίωση τους αποτελούν ευάλωτη ομάδα πληθυσμού.

–      το οικογενειακό περιβάλλον από το οποίο προέρχονται τα άτομα αυτά, συχνά δεν είναι σε θέση να τα στηρίξει.

Η οικονομική στήριξη πρώην παιδιών υπό φροντίδα, μετά τα 18 τους χρόνια, συμβάλλει στην ομαλή κοινωνικό-επαγγελματική ενσωμάτωση και αποκατάσταση τους και παράλληλα συνάδει με τις αρχές διάφορων Ευρωπαϊκών Στρατηγικών όπως είναι η Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα Παιδιά, η Ανακοίνωση της Επιτροπής για το Θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων, αφού δημιουργεί προϋποθέσεις κοινωνικής  ένταξης μιας ευάλωτης ομάδας του πληθυσμού.

Σκοπός του Σχεδίου είναι η οικονομική βοήθεια πρώην παιδιών υπό φροντίδα που έχουν ενηλικιωθεί, παρέχοντάς τους ευκαιρίες για σπουδές, επαγγελματική κατάρτιση/εκπαίδευση και αγορά οικιακού/επαγγελματικού εξοπλισμού.

Γ. Έργο «Προίκα του Μωρού»

Το Έργο «Προίκα του Μωρού», υλοποιείται από την 1/1/2018 με αναδρομική ισχύ από τον 9/2017 και έχει ισχύ μέχρι τις 31/12/2023. Το Έργο έχει περιληφθεί στα προτεινόμενα Έργα που θα προωθηθούν για συγχρηματοδότηση από τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής της  ΕΕ κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2021 -2027.

Σκοπός του Έργου «Προίκα του Μωρού» είναι η μείωση της υλικής στέρησης και ο περιορισμός του κινδύνου του κοινωνικού αποκλεισμού των επωφελούμενων οικογενειών, καθώς και η ευημερία των παιδιών, μέσω της παροχής καθορισμένων βασικών καταναλωτικών αγαθών δωρεάν και με την επιδίωξη συνοδευτικών μέτρων που αφορούν κυρίως την καθοδήγηση και δικτύωση με σημαντικές υπηρεσίες, την ενεργοποίηση και την ενδυνάμωση των γονικών τους δεξιοτήτων.

Δικαιούχοι του Έργου είναι οικογένειες οι οποίες λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ή Δημόσιο Βοήθημα, καθώς επίσης και οικογένειες οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υλικής στέρησης.

Το πακέτο της Προίκας του Μωρού, περιλαμβάνει βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως εξοπλισμό, λευκά είδη, βρεφικές πάνες και είδη προσωπικής υγιεινής και φροντίδας για μωρά, συνολικής αξίας €1.310.

Αγαπητοί φίλοι,

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας και να σας διαβεβαιώσω για τη δέσμευση της Κυβέρνησης για αποτελεσματική συμβολή στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, τη διασφάλιση της αλληλεγγύης μεταξύ του λαού και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Σημ.:Τον χαιρετισμό ανέγνωσε, εκ μέρους της Υπουργού Εργασίας, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου κ. Ανδρέας Ζαχαριάδης.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,