Τροποποίηση του Περί Βεβαιώσεως Εισπράξεων Φόρων στα πλαίσια Πολυμερούς Συμφωνίας (Αυτόματη Ανταλλαγή Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών)

Δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας οι τροποποιήσεις του “Περί Βεβαιώσεως Εισπράξεων φόρων στα πλαίσια Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών – Διάταγμα του 2017”.

Οι τροποποιήσεις αφορούν την Παράγραφο 34 με τίτλο “Δέουσα Επιμέλεια: Nέοι Λογαριασμοί Φυσικών Προσώπων – Αυτοπίστοποίηση” και την Παράγραφο 50, με τίτλο “Δέουσα Επιμέλεια: Νέοι Λογαριασμοί – Προσδιορισμός κατά πόσον μια οντότητα είναι δηλωτέο πρόσωπο”

Διαβάστε τις τροποποιήσεις που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,