Προστέθηκε η επεξήγηση του όρου “εκτοπισθείς” στο άρθρο 106 του Περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου

Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμους του 2002 έως (Αρ. 2) του 2019 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμοι του 2002 έως 2020. Σύμφωνα με το νόμο το άρθρο 106 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο τέλος αυτού της τελείας με άνω και κάτω τελεία και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης:

«Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και μόνο για σκοπούς εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους, ο όρος “εκτοπισθείς” περιλαμβάνει τον επαναπατρισθέντα μετανάστη ο οποίος πριν ή/και κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής διέμενε μόνιμα στο εξωτερικό και έλκει την καταγωγή του από την επαρχία στην οποία επιθυμεί να εγγραφεί ως εκλογέας.»

Print Friendly, PDF & Email