Τροποποιήσεις νομοθεσίας που αφορά Πιστωτικά Ιδρύματα – Δείτε τους νέους νόμους

Δημοσιεύτηκαν στις 22 Ιουνίου 2020 στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας οι τροποποιήσεις της νομοθεσίας που αφορά τα Πιστωτικά Ιδρύματα:

Α) Περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμοι

Β) Περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμος

Δείτε αναλυτικά τις τροποποιήσεις:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2020

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμους του 1997 έως 2020 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμοι του 1997 έως (Αρ. 2) του 2020.

Τροποποίηση του άρθρου 33Βδις του βασικού νόμου:

Το άρθρο 33Βδις του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού της λέξης «αντίστοιχο» (δεύτερη γραμμή).

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2016 ΕΩΣ 2020

Print Friendly, PDF & Email