Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη μετονομάστηκε σε «Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας»

Στις 12.10.21 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, o περί του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας Νόμος του 2021 (Ν133(I)/2021), βάσει των διατάξεων του οποίου το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (ΤΕΕΕΠ) μετονομάζεται σε Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ) και ο Κλάδος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας μετονομάζεται σε Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Η μετονομασία του Τμήματος κρίθηκε απαραίτητη, αφενός λόγω της ίδρυσης του Τμήματος Αφερεγγυότητας (Ν68(Ι)/2020) και της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων του Επίσημου Παραλήπτη στο Τμήμα Αφερεγγυότητας και αφετέρου λόγω της ανάγκης που προέκυψε το όνομα του Τμήματος να αντικατοπτρίζει το σύνολο των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων του Τμήματος, ως αυτές εφαρμόζονται από τον Κλάδο Εταιρειών και τον Κλάδο Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Σημειώνεται ότι, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7(1) του πιο πάνω Νόμου η αναφορά, μεταξύ άλλων, σε «Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη», σε οποιονδήποτε νόμο, Κανονισμό, σχέδιο υπηρεσίας και/ή δημόσιο έγγραφο που δεν αφορά στις αρμοδιότητες του Τμήματος Αφερεγγυότητας, ως αυτές καθορίζονται στον περί του Τμήματος Αφερεγγυότητας και Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2020, θα διαβάζεται ή ερμηνεύεται ως αναφορά στο «Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας».

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,