Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας δημοσιοποιεί τις χορηγίες και κατά χάριν δωρεές του Κράτους για το 2019

Με βάση τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ίσης μεταχείρισης των πολιτών, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας δημοσιοποιεί τις χορηγίες και κατά χάριν δωρεές του Κράτους για το 2019, εφαρμόζοντας τις πρόνοιες του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο.

Οι χορηγίες και κατά χάριν δωρεές που δημοσιοποιούνται αφορούν πληρωμές πέραν των πέντε (5) χιλιάδων ευρώ και καταβλήθηκαν σε φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα κατά το 2019. Οι χορηγίες/κατά χάριν δωρεές δημοσιεύονται ανά άρθρο δαπανών για κάθε Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία της Κυβέρνησης.

Οι καταστάσεις με τα πιο πάνω στοιχεία είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (www.treasury.gov.cy/Λογιστικές Υπηρεσίες/ Δημοσιοποίηση Στοιχείων/Δημοσιοποίηση Χορηγιών και Κατά Χάριν Δωρεών / 2019) – Δημοσιοποίηση Χορηγιών και Κατά Χάριν Δωρεών για το 2019

Σημειώνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στις καταστάσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν πληρωμές που αφορούν δαπάνες με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,