Δημοσιονομική Έκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας για το 2019

Η Δημοσιονομική Έκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας για το οικονομικό έτος 2019 κατατέθηκε, στις 27 Μαρτίου 2020, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εντός της προθεσμίας των τριών μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους αναφοράς που καθορίζεται από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Δημοσιονομική Έκθεση είχε υποβληθεί στον Υπουργό Οικονομικών από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας στις 9 Μαρτίου 2020 και, μέσω Πρότασης του Υπουργού Οικονομικών, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 18 Μαρτίου 2020.

Η Δημοσιονομική Έκθεση περιλαμβάνει παρουσίαση των εσόδων και δαπανών που είχαν περιληφθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2019, σε σύγκριση με τα πραγματικά έσοδα και δαπάνες που αναγνωρίστηκαν κατά το ίδιο οικονομικό έτος, λαμβάνοντας υπόψη και τους συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς και τυχόν μεταφορές πιστώσεων.


Κατά το 2019, όπως και για τα πέντε προηγούμενα έτη, οι Εισπράξεις από Λειτουργικές και Επενδυτικές Δραστηριότητες ξεπέρασαν τις αντίστοιχες πληρωμές. Οι συνολικές εισπράξεις το 2019 για λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε €6,6 δις. και οι αντίστοιχες πληρωμές ανήλθαν σε €6,2 δις. Το πλεόνασμα από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες που προέκυψε ανήλθε σε €423 εκ. (2018: πλεόνασμα €634 εκ.).

Μετά τη συμπερίληψη και των καθαρών πληρωμών για εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, οι καθαρές εκροές ανήλθαν σε €56 εκ. (2018: καθαρές εισροές €204 εκ.). Λαμβάνοντας υπόψη και τις αναλήψεις και αποπληρωμές δανείων που έγιναν κατά τη διάρκεια του 2019, προέκυψαν καθαρές εκροές ύψους €358 εκ. (2018: καθαρές εισροές €2.928 εκ.).

Η μείωση του πλεονάσματος από Λειτουργικές και Επενδυτικές Δραστηριότητες σε €423 εκ. το 2019 από €634 εκ. το 2018 προκύπτει κυρίως λόγω αυξημένων κοινωνικών παροχών (2019: €1.274 εκ., 2018: €933 εκ.) συμπεριλαμβανομένων των εισφορών του κράτους ως τρίτο συμβαλλόμενο μέρος στο Γενικό Σχέδιο Υγείας (€360 εκ.), ενώ επηρεάζεται αντίστροφα από την αύξηση των εισπράξεων άμεσων και έμμεσων φόρων (2019: €5.525 εκ., 2018: €5.424 εκ.).

Η κύρια πηγή εσόδων του Κράτους είναι η Φορολογία (€5.525 εκ.), η οποία αποτελεί το 83,7% των συνολικών δημοσίων εσόδων. Αντίστοιχα, οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών του κράτους, είναι οι μεταβιβάσεις (€2.578 εκ.) και οι δαπάνες προσωπικού, συντάξεις και φιλοδωρήματα (€2.652 εκ.). Οι μεταβιβάσεις αφορούν κυρίως χορηγίες και συνεισφορές του Κράτους σε διάφορους οργανισμούς (Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνείς Οργανισμούς κλπ.) και φυσικά πρόσωπα (κοινωνικές παροχές, συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς του κράτους στο Γενικό Σχέδιο Υγείας).

Επίσης, το 2019 οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Δημοκρατίας περιλαμβάνουν: αναλήψεις νέων δανείων ύψους €3,2 δις και αποπληρωμές δανείων ύψους €3,5 δις.

Το ύψος του δημοσίου χρέους εξαιρουμένου του ενδοκυβερνητικού δανεισμού ύψους €8,6 δις. στις 31/12/2019 ανήλθε στα €21 δις από €21,3 δις που ήταν στις 31/12/2018.

Το πλήρες κείμενο της Δημοσιονομικής Έκθεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας, για το οικονομικό έτος 2019 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας www.treasury.gov.cy στην ενότητα Τομείς / Λογιστικές Υπηρεσίες / Λογαριασμοί του Δημοσίου.

Δημοσιονομική Έκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας για το 2019
Σημείωση προς τους συντάκτες:

Η Δημοσιονομική Έκθεση αποτελείται από το ΜΕΡΟΣ Α – Τελικός Απολογισμός και Άλλες Καταστάσεις και το ΜΕΡΟΣ Β – Αναλυτικές Καταστάσεις Υλοποίησης Προϋπολογισμού.

Ο Τελικός Απολογισμός του Κρατικού Προϋπολογισμού ετοιμάζεται με βάση τις πραγματικές εισπράξεις και πληρωμές και περιλαμβάνει διάφορες καταστάσεις που παρουσιάζουν συνοπτικά την υλοποίηση του Προϋπολογισμού με διάφορες μορφές και αναλύσεις.

Το ΜΕΡΟΣ Β – Αναλυτικές Καταστάσεις Υλοποίησης Προϋπολογισμού περιλαμβάνει αναλυτικές καταστάσεις για τις οικονομικές συναλλαγές που αφορούν στην υλοποίηση του Προϋπολογισμού.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,