Το ΓΔΕΕ απορρίπτει προσφυγή της Κύπρου κατά του EUIPO για σήμα που περιέχει τη λέξη «χαλλούμι»

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορρίπτει με σημερινή του απόφαση τις προσφυγές της Κύπρου για την κήρυξη ακυρότητας αποφάσεων του τμήματος ακυρώσεων του EUIPO, σχετικά με προηγούμενη απόφαση του EUIPO για την καταχώρηση του εικονιστικού σήματος “Halloumi χαλλούμι Vermiongrill cheese/ M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927” από την εταιρεία Φιλώτας Μπέλλας & Υιός ΑΕ (Ημαθία, Ελλάδα).

Προχωρώντας σε σφαιρική αξιολόγηση του κινδύνου σύγχυσης, το ΓΔΕΕ υπενθυμίζει ότι ο μικρός βαθμός ομοιότητας των προσδιοριζομένων προϊόντων ή υπηρεσιών μπορεί να αντισταθμιστεί με τον μεγάλο βαθμό ομοιότητας των σημάτων, και αντιστρόφως.

Σύμφωνα με την απόφαση “συναφώς, συγκρίνοντας τα προϊόντα που προσδιορίζουν τα αντιπαρατιθέμενα σήματα, διαπιστώνει ότι δεν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης, ως προς τα αβγά, τα «φρούτα και λαχανικά διατηρημένα (κονσέρβες), κατεψυγμένα, αποξηραμένα και µαγειρεμένα, ζελέ, μαρμελάδες, κομπόστες», τα οποία αφορά το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση, δεδομένου ότι είναι διαφορετικά προϊόντα από εκείνα που καλύπτει το προγενέστερο σήμα. Αντιθέτως, όσον αφορά τα άλλα προϊόντα, που προσδιορίζει το επίδικο σήμα, τα οποία είναι πανομοιότυπα ή παρόμοια, σε διαφορετικό βαθμό, με εκείνα που καλύπτουν τα προγενέστερα σήματα, η ύπαρξη κινδύνου σύγχυσης δεν μπορεί να αποκλεισθεί εκ προοιμίου.

Όσον αφορά την ομοιότητα των επίμαχων σημείων, το ΓΔΕΕ  παρατηρεί, αφενός, ότι αυτή συνίσταται στην παρουσία των λέξεων «halloumi» με λατινικούς χαρακτήρες και «χαλλούμι» με ελληνικούς χαρακτήρες στο επίδικο σήμα, ενώ οι ίδιες λέξεις αντιστοιχούν στα μοναδικά στοιχεία από τα οποία απαρτίζονται τα προγενέστερά σήματα, και, αφετέρου, στο γεγονός ότι οι λέξεις αυτές που συσχετίζονται με φωτογραφία με κομμάτια από τυρί χαλλούμι μπορούν να παραπέμψουν στην έννοια του τυριού χαλλούμι.

Ωστόσο, η προσοχή του κοινού περισσότερο έλκεται από τα κυρίαρχα διακριτικά στοιχεία του επίδικου σήματος, δηλαδή, τις λέξεις «vermion» και «belas», τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο προγενέστερο σήμα. Επιπλέον, το εικονιστικό στοιχείο του επίδικου σήματος το διαφοροποιεί στο μέτρο που το προγενέστερο σήμα είναι μόνο λεκτικό.

Επομένως, ο μικρός βαθμός ομοιότητας των αντιπαρατιθέμενων σημείων δεν είναι πιθανό να συντείνει στην ύπαρξη κινδύνου σύγχυσης.

Ως προς τον βαθμό του διακριτικού χαρακτήρα των προγενέστερων σημάτων, το ΓΔΕΕ υπογραμμίζει, αφενός, ότι οι λέξεις  «halloumi» και «χαλλούμι» έχουν εγγενώς περιορισμένο διακριτικό χαρακτήρα, και, δεύτερον, ότι η Κύπρος δεν απέδειξε την ύπαρξη ενισχυμένου διακριτικού χαρακτήρα λόγω της χρήσης. Δεν αποδείχτηκε ότι το ενδιαφερόμενο κοινό θα συσχετίσει τα προγενέστερα σήματα με κάτι άλλο πέραν του τυριού χαλλούμι, καθώς παραπέμπει στην γενική ονομασία αυτού του είδους τυριού και λιγότερο στην εμπορική προέλευση των προϊόντων που τα προγενέστερα σήματα προσδιορίζουν.

Αναφορικά με τα πανομοιότυπα προϊόντα, όπως το τυρί χαλλούμι και το γάλα, και τα παρόμοια, σε διαφορετικό βαθμό, όπως το κρέας, το ΓΔΕΕ παρατηρεί ότι είναι προϊόντα συνήθους κατανάλωσης κατά την αγορά των οποίων το ενδιαφερόμενο κοινό δείχνει μέσο βαθμό προσοχής, και, ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσε να παραπλανηθεί ως προς την εμπορική προέλευση των προϊόντων που καλύπτει το επίδικο σήμα.

Ακόμη και αν το ενδιαφερόμενο κοινό εστιάσει την προσοχή του στα στοιχεία «halloumi» και «χαλλούμι», πράγμα απίθανο τόσο λόγω του ασθενούς διακριτικού  και περιγραφικού χαρακτήρα τους, και εκλάβει την σχετική φωτογραφία ως ενδεχόμενη παραπομπή σε τυρί χαλλούμι, δεν πρόκειται να συσχετίσει τα αντιπαρατιθέμενα σήματα μεταξύ τους διότι, αφενός, θα συσχετίσει στην ακραία περίπτωση τα προγενέστερα σήματα με το τυρί χαλλούμι φρέσκο ή νωπό, και, αφετέρου, τα αντιπαρατιθέμενα σήματα, εξεταζόμενα συνολικά, παρουσιάζουν μικρό μόνον βαθμό ομοιότητας.

Βάσει των ανωτέρω, το EUIPO ορθώς έκρινε ότι δεν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων σημείων.
Τέλος, το ΓΔΕΕ επισημαίνει ότι το EUIPO ορθώς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ελληνική εταιρία, δικαιούχος του επίμαχου σήματος, δεν ενήργησε κακόπιστα κατά την κατάθεση της αίτησης καταχώρισης του σήματος αυτού.

Στις 24 Μαρτίου 2021 το ΓΔΕΕ επιβεβαίωσε επίσης απόφαση του EUIPO κατά την οποία δεν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ του συλλογικού σήματος HALLOUMI, το οποίο χρησιμοποιούν μόνον μέλη της κυπριακής ένωσης Ίδρυμα για την Προστασία του Παραδοσιακού Τυριού της Κύπρου Ονομαζόμενου «Χαλλούμι», και του σημείου «Halloumi Vermion» το οποίο προσδιορίζει τα προϊόντα της ανωτέρω ελληνικής εταιρίας (υπόθεση Τ-282/19).

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, τo Σεπτέμβριο του 2013, η εταιρία Φιλώτας Μπέλλας & Υιός ΑΕ (Ημαθία, Ελλάδα) υπέβαλε αίτηση καταχώρισης στο EUIPO του ακόλουθου εικονιστικού σήματος Halloumi χαλλούμι Vermiongrill cheese/ grill est/grill kase M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927, ως σήματος της ΕΕ, για προϊόντα που εμπίπτουν στην κλάση 29 και αντιστοιχούν σε κρέατα, φρούτα και λαχανικά διατηρημένα (κονσέρβες), κατεψυγμένα, αποξηραμένα και µαγειρεμένα, ζελέ, μαρμελάδες, κομπόστες, αβγά, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα, τυρί Χαλλούμι κ.α..

Στις 7 Ιουνίου 2015, καταχωρίστηκε ως σήμα της ΕΕ. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, η Κύπρος ζήτησε την κήρυξη ακυρότητας του σήματος αυτού, βασιζόμενη στα προγενέστερα λεκτικά σήματα πιστοποίησης ΧΑΛΛΟΥΜΙ HALLOUMI που είχαν καταχωριστεί το 1992, υπό τον αριθμό 36765, για το νωπό τυρί χαλλούμι και υπό τον αριθμό 36766, για το ώριμο τυρί χαλλούμι.

Στις 29 Αυγούστου 2017, η αίτηση για την κήρυξη ακυρότητας απορρίφθηκε με αποφάσεις του τμήματος ακυρώσεων του EUIPO. Τον Οκτώβριο του 2017, η Κύπρος προσέφυγε κατά της τελευταίων αποφάσεων.

Στην υπόθεση Τ-281/19, με την απόφαση της 15ης Φεβρουαρίου 2019 το τέταρτο τμήμα προσφυγών του ΕUIPO απέρριψε την προσφυγή της Κύπρου που στηριζόταν στο προγενέστερο σήμα υπό τον αριθμό 36765. Στην υπόθεση T-351/19, με απόφαση της 9ης Απριλίου 2019, απέρριψε επίσης την προσφυγή που στηριζόταν στο σήμα υπό τον αριθ. 36766 (προσβαλλόμενες αποφάσεις).

Κατά των δύο παραπάνω αποφάσεων, ενώπιον του ΓΔΕΕ ασκήθηκαν από την Κύπρο τον Απρίλιο του 2019 (Τ-281/19) και τον Ιούνιο του 2019 (Τ-351/19) οι δυο παρούσες προσφυγές στα οποίες γίνεται επίκληση της παράβασης του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 για το σήμα της ΕΕ.”

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,