Το ΔΕΕ αναιρεί εν μέρει απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου για δημοσιονομικές διορθώσεις που επέβαλε η Κομισιόν στην Ελλάδα

Tο Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ) ακύρωσε εν μέρει δημοσιονομικές διορθώσεις που επέβαλε η Κομισιόν στην Ελλάδα για άμεσες αγροτικές ενισχύσεις το 2016, μετά από έρευνα για δύο είδη ενισχύσεων από το 2010 ως το 2013.

Το ΔΕΕ αναιρεί την απόφαση του ΓΔΕΕ κατά το μέρος που απέρριψε την προσφυγή της Ελλάδας για την ακύρωση της εκτελεστικής απόφασης 2016/417 της Κομισιόν με την οποία επιβλήθηκαν κατ’ αποκοπή διορθώσεις ύψους 25 % και 10 % που εφαρμόσθηκαν στις στρεμματικές ενισχύσεις για τους βοσκοτόπους για τα έτη υποβολής αιτήσεων 2012 και 2013 καθώς και την εφάπαξ διόρθωση ποσού 37 163 161,78 ευρώ για το έτος υποβολής αιτήσεων 2013, λόγω αδυναμιών κατά τον καθορισμό και τον έλεγχο των επιλέξιμων μονίμων βοσκοτόπων και απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης της Ελλάδας κατά τα λοιπά και κατοχυρώνει την υπόλοιπη απόφαση της Κομισιόν.

Αναλυτικά, σχετικά με τις κατ’ αποκοπή διορθώσεις 10 % και 25 % που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις σε βοσκοτόπους για τα έτη αιτήσεων 2012 και 2013 καθώς και την εφάπαξ διόρθωση ύψους 37 163 161,78 ευρώ για το έτος αιτήσεων 2013 που επιβλήθηκαν λόγω αδυναμιών στον καθορισμό και στον έλεγχο των επιλέξιμων μόνιμων βοσκοτόπων, το ΔΕΕ επισημαίνει ότι προκειμένου να καθοριστεί αν η οικεία έκταση χαρακτηρίζεται ως «μόνιμος βοσκότοπος», κατά την έννοια του δικαίου της Ένωσης, το καθοριστικό κριτήριο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι όχι το είδος της βλάστησης που καλύπτει τη γεωργική έκταση, αλλά η πραγματική χρήση της για γεωργική δραστηριότητα” και ως εκ τούτου, το ΓΔΕΕ, κρίνοντας, ότι το αποφασιστικό κριτήριο είναι το είδος της βλάστησης που απαντά στην οικεία έκταση, υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή της έννοιας του «μόνιμου βοσκότοπου». 
Έπειτα, κατά το ΔΕΕ το ΓΔΕΕ ερμήνευσε και εφάρμοσε εσφαλμένα το έγγραφο της Κομισιόν, όσον αφορά τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης 25 % κατά το έτος αιτήσεων 2012,

Αντίθετα, το ΔΕΕ εκτιμά ότι το ΓΔΕΕ δεν υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο, κρίνοντας ότι η μέθοδος υπολογισμού που υιοθέτησε η Κομισιόν για να προσδιορίσει τη διόρθωση για το έτος αιτήσεων 2013 δεν κατέληξε σε διπλή διόρθωση για τις ίδιες παρατυπίες και για το ίδιο έτος υποβολής αιτήσεων. Επομένως, επιβεβαιώνει την κρίση του ΓΔΕΕ ότι δεν μπορεί να προσαφθεί στην Κομισιόν η παραβίαση της αρχή ne bis in idem ούτε την αρχής της αναλογικότητας.

Όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη και σχετικά με την κατ’ αποκοπή διόρθωση 5 % που επιβλήθηκε λόγω αδυναμιών στην εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής των έργων του μέτρου 125, το οποίο αφορά κυρίως τις αρδευτικές υποδομές, κατά τα οικονομικά έτη 2010-2013, το ΔΕΕ διαπιστώνει ότι το ΓΔΕΕ  ορθώς επισήμανε και χωρίς έλλειψη αιτιολόγησης ότι η ο εκ μέρους της Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών έλεγχος προεπιλογής των έργων που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο μέτρο δεν πληρούσε τις απαιτήσεις του δικαίου της Ένωσης, καθόσον συνιστούσε έλεγχο της επιλεξιμότητας των έργων βάσει κριτηρίων που γνώριζε μόνον η διεύθυνση αυτή και τα οποία δεν είχαν καθοριστεί από το αρμόδιο όργανο.

Τέλος, για την εφάπαξ διόρθωση που επιβλήθηκε λόγω αδυναμιών κατά την εφαρμογή της πολιτικής κυρώσεων όσον αφορά το μέτρο 121, το οποίο αφορά κυρίως τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων, το ΓΔΕΕ δεν υπέπεσε πλάνη περί το δίκαιο κατά την εκτίμηση του ότι η διόρθωση την οποία επέβαλε η Κομισιόν είναι νόμιμη, δεδομένου ότι το φάσμα των μέτρων που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία δεν μπορεί να συνιστά σύστημα αποτελεσματικών, ανάλογων με τις παραβάσεις και αποτρεπτικών κυρώσεων, κατά την έννοια του κανονισμού 817/2004.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,