Ταυτοποίηση Προφίλ Νομικής Οντότητας – Λειτουργία Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σε συνέχεια της ανακοίνωσης (Ειδοποίηση για καταχώριση στοιχείων Πραγματικών Δικαιούχων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και επιβολή προστίμων) του ημερομηνίας 01/09/2023, υπενθυμίζει την επιχειρηματική κοινότητα ότι οι εταιρείες που έχουν συσταθεί ή εγγραφεί με βάσει τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113, οι ευρωπαϊκές δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (SE) και οι Συνεταιρισμοί καθώς και οι αξιωματούχοι/συνεταίροι τους, οφείλουν να καταχωρίσουν τα στοιχεία και τις πληροφορίες των πραγματικών δικαιούχων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, εάν δεν το έχουν ήδη πράξει. Για τον σκοπό αυτό από τις 22 Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2023, θα παραλαμβάνονται στο ισόγειο του Τμήματος αιτήσεις για ταυτοποίηση προφίλ νομικών οντοτήτων μόνο μεταξύ των ωρών 08.30-13.30 μμ.

Όσον αφορά την ταυτοποίηση προφίλ νομικής οντότητας (εταιρείας/συνεταιρισμός) μπορείτε να αποταθείτε στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο:         https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/knowledgebase/help/identification#profileIdentification-question-4-header

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: