Τα φορολογικά των εταιρειών δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της, λέει η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων

Τα φορολογικά θέματα των εταιρειών που τελούν υπό την εποπτεία της Αρχής δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της και θα έπρεπε να αναγράφονται στην έκθεση του Εφόρου Φορολογίας, αναφέρει η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, σχολιάζοντας την Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την Αρχή για το έτος 2018.

Η Αρχή αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι έχει λάβει και μελετά την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις δραστηριότητες της Αρχής, σημειώνοντας ότι η εποικοδομητική κριτική είναι «καλή και ευπρόσδεκτη».

Εκ πρώτης όψεως, όπως αναφέρεται, «σημειώνουμε ότι η ΕΥ σε ορισμένα σημεία έχει λάβει υπόψη τις θέσεις της Αρχής, τις οποίες ζήτησε και έλαβε πριν τη δημοσιοποίηση της Έκθεσης».

«Καταγράφουμε επίσης ότι στην Έκθεση γίνονται εκτεταμένες αναφορές σε θέματα κατάθεσης ή μη φορολογικών δηλώσεων εκ μέρους εταιρειών που τελούν υπό την εποπτεία της Αρχής. Είναι σαφές ότι αυτό το θέμα, δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Αρχής και είναι η θέση της ότι, τα φορολογικά θέματα θα έπρεπε να αναγράφονται στην έκθεση του Εφόρου Φορολογίας», προστίθεται.

Αξιολογώντας τα σχόλια της ΕΥ, συνεχίζει η ανακοίνωση, «διαπιστώνεται ότι, η Αρχή εφάρμοσε κατά το μέγιστο τις υποχρεώσεις της και κατ’ ουδένα λόγο δεν μπορούσε να παρέμβει στις αρμοδιότητες του Εφόρου Φορολογίας υπερβαίνοντας τις εκ του νόμου εξουσίες της. Εξ’ όσων καλύτερα γνωρίζουμε, οι αδειούχες εταιρείες έχουν συμμορφωθεί πλήρως με τις πρόνοιες των Εθνικών Νόμων».

Σχετικά με τις κύριες λοιπές αναφορές της έκθεσης της ΕΥ, παρατίθενται κάτωθι τα σχόλια της Αρχής, τα οποία κατά το πλείστο έχουν αποσταλεί αυτούσια στην ΕΥ, όπως αναφέρεται.

Σε ό,τι αφορά την έκδοση ή/και ανανέωση αδειών, σημειώνεται ότι, κατά γενικό κανόνα, η Αρχή δεν προβαίνει σε καμία έκδοση ή ανανέωση άδειας εάν δεν έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα, σύμφωνα με τις σχετικές αιτήσεις, έγγραφα.

Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις τις οποίες ο αιτητής δεν δύναται να υποβάλει συγκεκριμένα έγγραφα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης, για πολύ συγκεκριμένους λόγους  που ο ίδιος δεν έχει την άμεση υπαιτιότητα η άδεια εκδίδεται με την προϋπόθεση υποβολής των σχετικών εγγράφων σε καθορισμένο χρονικό περιθώριο. Νοείται ότι, η Αρχή, κατά τη λήψη της απόφασης της λαμβάνει υπόψη τις πρόνοιες των Γενικών Αρχών Διοικητικού Δικαίου

Σε σχέση με την χρονική προθεσμία υποβολής αίτησης, η ανακοίνωση αναφέρει ότι η Αρχή προβαίνει σε τακτικές υπενθυμίσεις των αδειούχων για υποβολή της αίτησης ανανέωσής τους εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στο άρθρο 18(2) του Νόμου και οι πλείστοι εξ αυτών συμμορφώνονται χωρίς την όποια καθυστέρηση. Σε διαφορετική περίπτωση, τους επισημαίνεται ότι, η αξιολόγηση αίτησης που δεν έχει υποβληθεί έγκαιρα, δύναται να οδηγήσει σε μη έγκαιρη λήψη σχετικής απόφασης και μπορεί εξ αποτελέσματος να έχει ως συνέπεια το κλείσιμο του υποστατικού μέχρι την εξασφάλιση άδειας.

Ως προς το θέμα της τραπεζικής εγγύησης, αναφέρεται ότι η Αρχή κατά την αξιολόγηση και έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των αποδεκτών, δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση της τραπεζικής εγγύησης λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση της εταιρείας, καθώς και σωρεία άλλων δεδομένων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η φερεγγυότητά της για την καταβολή κερδών στους παίκτες. Σημειώνεται ότι, το ύψος του ποσού της τραπεζικής εγγύησης το οποίο προβλέπεται στον Νόμο της Δημοκρατίας είναι από τα υψηλότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για το θέμα της παράνομης παροχής υπηρεσιών, ξεκαθαρίζεται ότι η Αρχή δεν έχει την εξουσία άσκησης ποινικών διώξεων, αλλά οι αρμόδιες διωκτικές/εισαγγελικές αρχές της Δημοκρατίας. Η Αρχή, τα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια συνεργάζεται με τις εν λόγω αρχές, ούτως ώστε να διενεργούνται οι ανάλογες ποινικές διώξεις σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, με σκοπό την ελαχιστοποίηση της παράνομης παροχής υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι, από το 2017 όπου η Αρχή εφάρμοσε επιτόπιους ελέγχους δυο φορές το μήνα σε κάθε αδειοδοτημένο υποστατικό, παρατηρήθηκε μείωση των παραβάσεων και των παράνομων υποστατικών κατά 150%. Η Αρχή δεσμεύεται να συνεχίσει τη στενή συνεργασία της με τις διωκτικές αρχές προς το σκοπό επίτευξης ακόμα καλύτερων αποτελεσμάτων.

Αναφορικά με την ενοικίαση κτηρίου, σημειώνεται, καταρχάς, ότι, η Αρχή επί σειρά ετών στεγαζόταν στο Υπουργείο Οικονομικών, αποτέλεσμα αυτού ήταν η μη ύπαρξη δυνατότητας επαρκούς στελέχωσης, με ότι αυτό συνεπάγεται, λόγω έλλειψης χώρου.

Κατά τη διάρκεια δύο (2) ετών, η Αρχή προέβη στην προκήρυξη τεσσάρων (4) διαγωνισμών, ούτως ώστε να είναι σε θέση να επιλέξει το κατάλληλο κτήριο με το ευνοϊκότερο κόστος, όπου έπρεπε να υπερβεί σωρεία προβλημάτων και εμποδίων. Περί τα τέλη του 2018 δεν υπήρχαν περαιτέρω περιθώρια, καθώς η μη εξεύρεση γραφείων παρεμπόδιζε την υλοποίηση των εν εξελίξει έργων, θέτοντας παράλληλα σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα της Αρχής να ασκήσει το ρυθμιστικό της ρόλο. Η δεύτερη επιλογή της οποίας το κόστος ενοικίου ήταν ελάχιστα χαμηλότερο, παρουσίαζε σημαντικότατες ελλείψεις. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να επωμιστεί η Αρχή ένα αξιοσέβαστο ποσό για τις ανάλογες μετατροπές. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο εν λόγω χώρος δεν διέθετε χώρο στάθμευσης, ως η προϋπόθεση της προκήρυξης για ενοικίαση γραφείου, προστίθεται.

Εν κατακλείδι, η Αρχή σημειώνει ότι «στόχος μας ήταν και παραμένει η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών και του έργου της Αρχής και προς αυτή την κατεύθυνση η έκθεση της ΕΥ θα αξιοποιηθεί δεόντως».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,