Σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου: Εγκρίθηκε νομοθεσία του Συμβουλίου για τις προτάσεις που στοχεύουν στην απρόσκοπτη προμήθεια φαρμάκων

Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα (12/04) οδηγία και κανονισμό που στοχεύουν στη διασφάλιση της απρόσκοπτης προμήθειας φαρμάκων στη Βόρεια Ιρλανδία, καθώς και στην Κύπρο, την Ιρλανδία και τη Μάλτα. Τα κείμενα αυτά θα τεθούν σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες. Τα μέτρα θα εφαρμοστούν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Σκοπός της οδηγίας είναι να διατηρηθεί η απρόσκοπτη προμήθεια φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση στη Βόρεια Ιρλανδία μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία. Η εν λόγω οδηγία θα καταστήσει επίσης δυνατή, κατ’ εξαίρεση και για μεταβατική περίοδο τριών ετών, τη διάθεση φαρμάκων από το Ηνωμένο Βασίλειο στην αγορά της Ιρλανδίας, της Μάλτας και της Κύπρου, κατά παρέκκλιση από την υποχρέωση των κατόχων άδειας κυκλοφορίας να είναι εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κανονισμός συνδέεται στενά με την οδηγία και αποσκοπεί στη διασφάλιση της προμήθειας δοκιμαζόμενων φαρμάκων στις ίδιες αγορές.

Ιστορικό

Με τη συγκεκριμένη νομοθεσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να διευκολύνει την εφαρμογή στην πράξη του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία, σύμφωνα με τα μέτρα για τη Βόρεια Ιρλανδία που παρουσιάστηκαν από την Επιτροπή στις 13 Οκτωβρίου 2021.

Πηγή: Συμβούλιο της ΕΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,