Σε ισχύ από 1η Μαΐου Πολυμερής Σύμβαση για αυτόματη τροποποίηση διμερών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας

Το Έντυπο Επικύρωσης  και αυτούσια η Πολυμερής Σύμβαση, για την εφαρμογή των μέτρων που σχετίζονται με τις φορολογικές συμφωνίες, για την πρόληψη της Διάβρωσης της Φορολογικής Βάσης και της Μετατόπισης των Κερδών (Multilateral Instrument), δημοσιεύτηκε προχθές στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Στόχος της Πολυμερούς Σύμβασης, η οποία στην περίπτωση της Κύπρου θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Μαΐου 2020, είναι η αυτόματη και ταχεία τροποποίηση των υφιστάμενων διμερών συμβάσεων για την αποφυγή διπλής φορολογίας.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει πως το έντυπο επικύρωσης εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας υπέγραψε ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Επιπλέον, δημοσιεύθηκε η Κυπριακή θέση του Κειμένου Επιφυλάξεων και Δηλώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας (MLI Cyprus Position) και το Επεξηγηματικό Σημείωμα (Explanatory Statement). Η Κυπριακή Δημοκρατία είχε συνυπογράψει με άλλες 74 δικαιοδοσίες την  Πολυμερή Σύμβαση, κατά την πρώτη τελετή υπογραφής της στο Παρίσι στις 7/6/2017. 

Σκοπός της Πολυμερούς Σύμβασης είναι η αυτόματη και ταχεία τροποποίηση των υφιστάμενων διμερών Συμβάσεων για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας, παρέχοντας ομοιομορφία και συνοχή.

H Κυπριακή Δημοκρατία με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 5/4/2017 ενέκρινε την  ενσωμάτωση των δράσεων του πλαισίου για τη ‘Διάβρωση της Φορολογικής Βάσης και της Μετατόπισης των Κερδών’ που αφορούν τις Δράσεις 6 (Treaty Abuse) και 14 (Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective) έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απαιτούμενη συμμόρφωση της χώρας μας με τις ελάχιστες δράσεις.

Η Κύπρος έχει υποδείξει να καλύψει όλες τις υφιστάμενες Συμβάσεις της, εκτός των περιπτώσεων όπου συμφωνήθηκε διμερώς η εφαρμογή των ελάχιστων προτύπων.

Με τη δημοσίευση των πιο πάνω εγγράφων ολοκληρώνονται οι εγχώριες διαδικασίες για την έναρξη ισχύος, τα οποία έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ως ο θεματοφύλακας της Πολυμερούς Σύμβασης.

H ημερομηνία λήψης των πρωτότυπων εγγράφων θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης στον ΟΟΣΑ.

Τα πρωτότυπα έγραφα έχουν ληφθεί από τον ΟΟΣΑ στις 23/1/2020.

Η έναρξη ισχύος της Πολυμερούς Σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρο 34 της Σύμβασης είναι η πρώτη μέρα του μήνα που έπεται τους επόμενους τρεις μήνες της κατάθεσης του εγγράφου επικύρωσης.

Στην περίπτωση της Κύπρου η Πολυμερής Σύμβαση τίθεται σε ισχύ την 1/5/2020. 

Η Πολυμερής Σύμβαση τίθεται σε εφαρμογή, αναφορικά με την καλυπτόμενη διμερή Σύμβαση για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας, νοουμένου ότι η Αντισυμβαλλόμενη Δικαιοδοσία έχει επίσης επικυρώσει την Πολυμερή Σύμβαση.

Αναλυτικά οι διατάξεις της Πολυμερούς Σύμβασης, αναφορικά σε φόρους που παρακρατούνται στην πηγή, τίθενται σε εφαρμογή την πρώτη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού έτους, δηλαδή, 1/1/2021.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: