Ψηφιοποίηση πληροφοριών για τις εμπορευματικές μεταφορές – Έγκριση νέων κανόνων από το Συμβούλιο

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα νέους κανόνες που θα διευκολύνουν τις εταιρείες εμπορευματικών μεταφορών να υποβάλλουν στις αρχές πληροφορίες σε ψηφιακή μορφή. Η ενισχυμένη ψηφιοποίηση των εμπορευματικών μεταφορών και της εφοδιαστικής θα οδηγήσει σε σημαντικές οικονομίες για τις επιχειρήσεις και θα βελτιώσει την αποδοτικότητα και βιωσιμότητα του κλάδου.

Η Προεδρία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία στις 26 Νοεμβρίου 2019. Το συμφωνηθέν κείμενο εγκρίθηκε από τους πρέσβεις των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο της Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) στις 18 Δεκεμβρίου 2019. Το Συμβούλιο επιβεβαίωσε την πολιτική συμφωνία στις 18 Φεβρουαρίου 2020.

Οι νέοι κανόνες θα δημιουργήσουν ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο για τη χρήση ηλεκτρονικών πληροφοριών σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές για όλους τους τρόπους μεταφοράς. Όλες οι αρμόδιες δημόσιες αρχές θα υποχρεούνται να κάνουν δεκτές τις πληροφορίες που υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε πιστοποιημένες πλατφόρμες όταν οι εταιρείες επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον μορφότυπο για να υποβάλουν πληροφορίες ως απόδειξη της συμμόρφωσης με τις νομοθετικές απαιτήσεις. Ωστόσο, θα διατηρηθεί η δυνατότητα των εταιρειών να υποβάλλουν τις πληροφορίες σε έντυπη μορφή εάν το προτιμούν.

Επί του παρόντος, οι περισσότερες εταιρείες εμπορευματικών μεταφορών και οι λοιποί επιχειρηματικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών χρησιμοποιούν έντυπα έγγραφα.

Επόμενα στάδια

Με τη σημερινή ψηφοφορία, η οποία έγινε με γραπτή διαδικασία, το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση. Η νομική πράξη πρέπει τώρα να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δεύτερη ανάγνωση για να μπορέσει να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ο νέος κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του. Η Επιτροπή θα εκδώσει τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές πριν αρχίσει να ισχύει η υποχρέωση των δημόσιων αρχών να κάνουν δεκτές τις πληροφορίες που υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Print Friendly, PDF & Email