Έγκριση από το Συμβούλιο Κρατών Μελών ΕΕ της μεταρρύθμισης για τους οδηγούς φορτηγών

Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ ενέκρινε σήμερα με γραπτή διαδικασία τη μεταρρύθμιση του τομέα των οδικών μεταφορών στην ΕΕ, γνωστή “ως δέσμη μέτρων για την κινητικότητα”, που αφορά τις συνθήκες εργασίας των οδηγών, τους ειδικούς κανόνες απόσπασης οδηγών στις διεθνείς μεταφορές και τις διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά εμπορευματικών μεταφορών.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, οι νέοι κανόνες έχουν στόχο να εξασφαλίσουν ισορροπία μεταξύ της βελτίωσης των εργασιακών και κοινωνικών συνθηκών για τους οδηγούς και της ελευθερίας των μεταφορέων να παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες, ενώ επίσης θα συμβάλουν στην οδική ασφάλεια. Επιπλέον, θα παράσχουν σαφήνεια στον συγκεκριμένο τομέα όσον αφορά προηγουμένως διφορούμενες διατάξεις και θα θέσουν τέλος στην άνιση εφαρμογή τους μεταξύ των κρατών μελών.

Η δέσμη αποτελείται από έναν κανονισμό που διέπει την πρόσβαση στην αγορά οδικών εμπορευματικών μεταφορών και στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών, έναν κανονισμό σχετικά με τον μέγιστο χρόνο εργασίας και τις ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης για τους οδηγούς και τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων και μια οδηγία για την αναθεώρηση των απαιτήσεων επιβολής και τη θέσπιση κανόνων για την απόσπαση των οδηγών, αναφέρει το Συμβούλιο.

Οι κανόνες που περιέχουν ο κανονισμός για την πρόσβαση στην αγορά και η οδηγία για την απόσπαση των οδηγών θα τεθούν σε εφαρμογή δεκαοκτώ μήνες μετά την έναρξη ισχύος των νομοθετικών πράξεων. Οι κανόνες που περιέχει ο κανονισμός για τον χρόνο οδήγησης θα τεθούν σε εφαρμογή είκοσι ημέρες μετά τη δημοσίευση, με εξαίρεση τις ειδικές προθεσμίες για τους ταχογράφους.

Η διεξαχθείσα με γραπτή διαδικασία σημερινή ψηφοφορία είχε ως αποτέλεσμα την έγκριση από το Συμβούλιο της θέσης του σε πρώτη ανάγνωση. Οι νομοθετικές πράξεις πρέπει τώρα να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δεύτερη ανάγνωση προτού δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα. Οι δύο κανονισμοί θα τεθούν σε ισχύ είκοσι ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους και η οδηγία την επομένη της δημοσίευσής της.

Υπενθυμίζεται ότι ως προς αυτό στις 11 Δεκεμβρίου 2019, επιτεύχθηκε προσωρινή συμφωνία μεταξύ της Προεδρίας του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το συμφωνηθέν κείμενο εγκρίθηκε από την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου στις 20 Δεκεμβρίου 2019, ενώ το Συμβούλιο επιβεβαίωσε την πολιτική συμφωνία στις 20 Φεβρουαρίου 2020.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,