Πρόστιμο €342.221,35 στον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, εξέδωσε στις 11 Νοεμβρίου 2019 την υπ’ αριθμό 42/2019 απόφασή της, με την οποία ομόφωνα κατέληξε ότι στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014, από μέρους του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου.

Συγκεκριμένα, το Θέατρο ΈΝΑ κατήγγειλε ενώπιον της Επιτροπής, τον ΘΟΚ ισχυριζόμενο ότι εκμεταλλεύεται τη δεσπόζουσα θέση που κατέχει να ελέγχει τα οικονομικά των θεάτρων, κρίνει και αποφασίζει το ύψος των χορηγιών ανεξαρτήτως κριτηρίων, τα οποία έθεσε μονομερώς, χωρίς έλεγχο.

Η Επιτροπή, μετά από εξέταση της καταγγελίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πλήττεται ο ανταγωνισμός στην αγορά της παραγωγής και παρουσίασης θεατρικών παραστάσεων, διότι, ο ΘΟΚ είναι σε θέση να ορίζει την οικονομική ισχύ των ανταγωνιστών του, οι οποίοι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις χορηγίες που αυτός διαμοιράζει.

Ως αποτέλεσμα, καλεί τον ΘΟΚ εντός ενός μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης να καταβάλει χρηματικό πρόστιμο που ανέρχεται συνολικά σε τριακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες, διακόσια είκοσι ένα ευρώ και τριάντα πέντε σεντ του ευρώ (€342.221,35).

Print Friendly, PDF & Email