Υποχρέωση αναδρομικού διορισμού υπαλλήλων λόγω αδικαιολόγητης καθυστέρησης στον διορισμό

Το Διοικητικό Δικαστήριο (Κωμοδρόμος Δ.) εξέδωσε στις 11.11.2019 την απόφασή του στην Πέτρου κ.α. v. Δημοκρατίας, Υποθ. 738/11. Με την προσφυγή προσβλήθηκε η νομιμότητα της απόφασης της ΕΔΥ διά της οποίας δεν έγινε δεκτό το αίτημα των αιτητών να διοριστούν αναδρομικά στη θέση Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών, Υπηρεσίες Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Η δημοσίευση για πλήρωση των επίδικων θέσεων έγινε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 16.4.2004. Παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην εξέλιξη της διαδικασίας και η έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής υποβλήθηκε στην ΕΔΥ μόλις στις 27.7.2007. Η έκθεση παραπέμφθηκε πίσω στην Συμβουλευτική Επιτροπή από την ΕΔΥ στις 9.9.2008 με διάφορες παρατηρήσεις και νέα έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής υποβλήθηκε στην ΕΔΥ μόλις στις 10.1.2010. Ο τελικός κατάλογος των υποψηφίων καταρτίστηκε την 1.11.2010 και η προφορική συνέντευξη διενεργήθηκε στις 6-7.12.2010. Ο διορισμός των αιτητών δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 28.1.2011.

Ο δικηγόρος των αιτητών ζήτησε στις 25.2.2011 την αναδρομική ισχύ του διορισμού των αιτητών, για τον λόγο ότι στο ενδιάμεσο είχε μεσολαβήσει η προκήρυξη και πλήρωση πέντε ανάλογων θέσεων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αδικία σε βάρος των αιτητών λόγω της απόκτησης αρχαιότητας από τα πρόσωπα που προσλήφθηκαν στις θέσεις που προκηρύχθηκαν εκ των υστέρων. Το αίτημα όμως απορρίφθηκε από την ΕΔΥ. Οι αιτητές καταχώρησαν προσφυγή, που απορρίφθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο στις 12.6.2013 λόγω έλλειψης του απαιτούμενου έννομου συμφέροντος, ενόψει της ανεπιφύλακτης αποδοχής της προσφοράς. Η πρωτόδικη απόφαση ανατράπηκε όμως κατ’ έφεση από το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο έκρινε στην Α.Ε. 83/13, ότι οι αιτητές δεν είχαν πλήρη γνώση των γεγονότων που αφορούσαν στην ενδιάμεση προκήρυξη και πλήρωση των πέντε νέων θέσεων, κατά την ανεπιφύλακτη αποδοχή από αυτούς του διορισμού τους και ότι κατά συνέπεια αυτοί δεν είχαν απωλέσει το έννομο συμφέρον τους που αφορούσε στην απόρριψη του αιτήματος για αναδρομική ισχύ του διορισμού και όχι στον διορισμό καθαυτό.

Η προσφυγή τέθηκε ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου στη βάση του σκεπτικού των αποφάσεων της Ολομέλειας στις Χριστοδουλίδης v. Πανεπιστημίου Κύπρου,Α.Ε. 95/2012, ημερ. 6.7.2018 και Δήμος Γεροσκήπου v. Primetel Public Co. Ltd, Α.Ε. 42/2012, ημερ. 6.7.2018, σύμφωνα με το οποίο σε περιπτώσεις που το Ανώτατο Δικαστήριο ανατρέπει μια πρωτόδικη απόφαση σε προσφυγή, στην οποία πρωτοδίκως είχε απορριφθεί η προσφυγή ως απαράδεκτη χωρίς να εξεταστεί η ουσία της, η ορθή διαδικασία είναι να παραπεμφθεί η υπόθεση στο Διοικητικό Δικαστήριο, ώστε να εξεταστεί η ουσία.

Εξετάζοντας την υπόθεση επί της ουσίας το Διοικητικό Δικαστήριο κατέληξε ότι η ασυνήθης καθυστέρηση που σημειώθηκε από τους καθ’ ων η αίτηση αναφορικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και λήψη απόφασης πλήρωσης των επίδικων θέσεων και η αδικαιολόγητη ολιγωρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής και της ίδιας της ΕΔΥ, βρισκόταν σε αντίθεση με την «ανάγκη όπως η Διοίκηση ενεργεί με τη δέουσα σπουδή και, στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, να προβαίνει στην έγκαιρη πλήρωση θέσεων ως οι επίδικες, κατ’ εφαρμογή των προνοιών του άρθρου 29 του περί Δημοσίας Νόμου αλλά και προς όφελος της αποτελεσματικής λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας». Με παραπομπή στην Αγαπίου κ.α. v. Δημοκρατίας, Υποθ. 1468/99, ημερ. 13.2.2001, το Δικαστήριο κατέληξε ότι υπήρχε εν προκειμένω παράβαση του άρθρου 29 του περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου και των  αρχών της χρηστής διοίκησης και της καλής πίστης, ως οι αρχές αυτές κατοχυρώνονται στα άρθρα 50 και 51 αντίστοιχα του Νόμου 158(Ι)/1999. Το Δικαστήριο τόνισε ότι δεν είναι επιτρεπτό για τη Διοίκηση να επικαλείται τις δικές της παραλείψεις, για τις οποίες δεν είναι υπαίτιος ο διοικούμενος, και ότι δεν δόθηκε πειστική απάντηση γιατί οι αιτητές να μη διοριστούν αναδρομικά στις επίδικες θέσεις, ούτως ώστε να προηγηθούν άλλων ομοιόβαθμων τους, που διορίστηκαν στην ίδια θέση βάσει μεταγενέστερης προκήρυξης και διαδικασίας που ακολούθησε και έχουν ημερομηνία έναρξης του διορισμού τους προγενέστερη αυτής των αιτητών. Συνεπεία των πιο πάνω η προσβαλλόμενη απόφαση ακυρώθηκε.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,