Προσωπικά δεδομένα και εμπορικά μυστικά: Ενδιαφέρουσα απόφαση για τον περιορισμό του δικαιώματος λήψης αντιγράφου

Με μία ενδιαφέρουσα απόφασή του το Περιφερειακό Δικαστήριο της Φρανκφούρτης (AG Frankfurt a.M.) ασχολήθηκε με το ζήτημα κατά πόσον οι ερωτήσεις μίας εξέτασης γλωσσομάθειας μπορούν να θεωρηθούν ως εμπορικό απόρρητο και, επομένως, να υπαχθούν στην εξαίρεση του άρθρου 15 παρ. 4 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 4 ΓΚΠΔ, το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να λαμβάνει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, ο ενάγων συμμετείχε σε εξέταση γλωσσομάθειας της εναγόμενης και απέτυχε.

Ζήτησε αντίγραφο της εξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του ΓΚΠΔ, μολονότι της δόθηκε η δυνατότητα να δει όλα τα έγγραφα της εξέτασης στις εγκαταστάσεις του εναγομένου.

Η εναγόμενη θεωρεί ότι το τεστ δεν περιέχει κατά κύριο λόγο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του ΓΚΠΔ και, σε κάθε περίπτωση, το έννομο συμφέρον της για την εμπιστευτικότητα των εμπορικών μυστικών θα επηρεαζόταν δυσμενώς από την παροχή αντιγράφου.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο LAWSPOT.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,