Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος απο νομικούς οίκους για την παροχή υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου 🗓

H Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (εφ’ εξής η «Cyta») επιθυμεί να συμβληθεί με νομικό οίκο, ο οποίος θα της παρέχει υπηρεσίες νομικού συμβούλου για περίοδο τριών ετών με δικαίωμα της Cyta για ανανέωση της σύμβασης για μέχρι δύο ακόμα έτη.  Για το σκοπό αυτό, η Cyta καλεί ενδιαφερόμενους νομικούς οίκους να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή σε διαγωνισμό που αναμένεται να ακολουθήσει.

Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου, περιλαμβανομένης της δικαστικής και άλλης εκπροσώπησης της Cyta, σε θέματα που σχετίζονται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας (διοικητικό δίκαιο) αλλά και με ολόκληρο το φάσμα των εργασιών, δραστηριοτήτων και σκοπών της Cyta που περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, αστικό δίκαιο, ποινικό δίκαιο, δίκαιο των συμβάσεων, θέματα προσωπικού, εφαρμογή νομοθεσιών ρυθμιστικών αρχών, εφαρμογή ευρωπαϊκής νομοθεσίας κ.ά..

Από την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών εξαιρούνται υπηρεσίες που αφορούν (α) την εκπροσώπηση της Cyta σε χρεοεισπρακτικές αγωγές, που θα αποτελεί αντικείμενο άλλης διαδικασίας, και (β) την εκπροσώπηση της Cyta σε διαιτησίες και/ή ετοιμασία ειδικών μελετών και/ή εγγράφων ειδικών διαγωνισμών, που θα εξετάζονται adhoc, αν και όταν προκύψουν.

Οι ενδιαφερόμενοι νομικοί οίκοι θα πρέπει να ικανοποιούν συγκεκριμένα κριτήρια που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα.

Όσοι ενδιαφερόμενοι οίκοι υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος και ικανοποιούν τα κριτήρια ενδέχεται να προσκληθούν για συμμετοχή σε διαγωνισμό που θα προκηρύξει η Cyta, με στόχο την εξεύρεση του κατάλληλου συνεργάτη και την υπογραφή συμφωνίας προς ικανοποίηση της πιο πάνω ανάγκης. 

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθούν μέσω εντύπου που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα. Το συμπληρωμένο έντυπο και τα υποστηρικτικά στοιχεία που περιγράφονται σ’ αυτό θα πρέπει να είναι σε κλειστό φάκελο (να αναγράφεται ο Αριθμός και ο Τίτλος Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος στο εξωτερικό του φακέλου) και να τοποθετηθούν στη θυρίδα του Κιβωτίου Προσφορών που βρίσκεται στο ισόγειο των Κεντρικών Κτιρίων της Cyta, οδός Τηλεπικοινωνιών, Δασούπολη, Λευκωσία ή να σταλούν με Φαξ στον αριθμό +35722313314 ή +35722425250 μέχρι τις 10:00 π.μ. της Παρασκευής 24 Ιανουαρίου 2020 που είναι η καθορισμένη ημερομηνία λήξης.

Δηλώσεις που θα υποβάλλονται μετά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα υποβολής δε θα γίνονται δεκτές, ούτε θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ/ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΕΟΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ CYTA ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΑΡΧΙΑ

Οι σχετικές προδιαγραφές θα είναι διαθέσιμες από την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019, έναντι πληρωμής του μη επιστρεφόμενου ποσού που αναφέρεται πιο κάτω:

  • €50,00 πλέον ΦΠΑ με πληρωμή σε μετρητά ή με επιταγή για προδιαγραφές σε έντυπη μορφή εις διπλούν από τα ακόλουθα Cytashop:

Λευκωσία: Οδός Νάξου 5, Λυκαβητός
Οδός 28ης Οκτωβρίου 1, Έγκωμη

Λεμεσός: Οδός Αθηνών 89

Πάφος: Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 11

Λάρνακα: Οδός Ζήνωνος Πιερίδη 7

Αμμόχωστος: Λεωφόρος Ελευθερίας 124, Δερύνεια

  • €25,00 πλέον ΦΠΑ με πληρωμή με πιστωτική κάρτα για προδιαγραφές σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα.

Σύντομη περιγραφή του διαγωνισμού διατίθεται δωρεάν στην πιο πάνω ιστοσελίδα.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν κλειστές στη θυρίδα προσφορών που βρίσκεται στο ισόγειο των Κεντρικών Γραφείων της Cyta, Οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος, Λευκωσία, μέχρι τις 10:00π.μ. της Παρασκευής 14 Φεβρουαρίου 2020.

Η Cyta δεν είναι υποχρεωμένη να αποδεχθεί τη χαμηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά.

Cyta είναι η εμπορική επωνυμία της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,