Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για τη θέση Γενικού Εισαγγελέα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στο πλαίσιο μερικής ανανέωσης των μελών του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κυπριακή Δημοκρατία καλείται να υποδείξει υποψηφιότητα για τη θέση Γενικού Εισαγγελέα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η θητεία θα είναι εξαετής και αναμένεται να ξεκινήσει στις 7/10/2021.

Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερομένους, μαζί με βιογραφικό τους σημείωμα στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, θα πρέπει να υποβληθούν διά χειρός ή μέσω συστημένης επιστολής στο Γραφείο Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών, με την ένδειξη στο φάκελο «Για θέση Γενικού Εισαγγελέα στο Δικαστήριο ΕΕ», στη διεύθυνση, Λεωφόρος Προεδρικού, 1447 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τις 28/8/2020.

– Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα που απαιτούνται για διορισμό στα ανώτατα δικαστικά αξιώματα στην Κυπριακή Δημοκρατία ή να είναι νομικοί αναγνωρισμένου κύρους, νομομαθείς υψηλού επαγγελματισμού και ηθικού επιπέδου, με συναφή επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 12 ετών. Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων, θα ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη οι νομικές γνώσεις των υποψηφίων, η επαγγελματική τους εμπειρία, η ακεραιότητα τους, η γνώση και εξοικείωσή τους με το δίκαιο και το δικαιοδοτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ικανότητα τους να εκπληρώσουν με υψηλό βαθμό επάρκειας τα καθήκοντα του Γενικού Εισαγγελέα στο Δικαστήριο της ΕΕ.

– Θα ληφθούν, επίσης υπόψη οι γλωσσικές δεξιότητες των υποψηφίων, καθώς και η ικανότητα τους να εργασθούν σε ένα διεθνές περιβάλλον στο οποίο εκπροσωπούνται διαφορετικά νομικά συστήματα. Οι δεξιότητες τους σε αριθμό επίσημων γλωσσών της ΕΕ, και ιδιαίτερα η δυνατότητα τους να αποκτήσουν επάρκεια εντός εύλογου διαστήματος στη γαλλική γλώσσα, που είναι εκ παραδόσεως, η γλώσσα εργασίας του Δικαστηρίου αποτελεί σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης.

Η επιλογή του υποψηφίου που θα προταθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία θα γίνει από την Επιτροπή που ορίζεται από την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αριθμό 42.656.Α, η οποία είναι αρμόδια για την υπόδειξη υποψηφίων σε διεθνή νομικά σώματα. Η Επιτροπή απαρτίζεται από τους εκάστοτε Υπουργούς Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,