Πρόσκληση από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μίσθωσης Υπηρεσιών Δικηγόρων για θέματα ασύλου

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ζητεί την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση υπηρεσιών 9 δικηγόρων προς κάλυψη αναγκών της Νομικής Υπηρεσίας σε θέματα ασύλου ως καθορίζονται στην πρόσκληση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Νομικής Υπηρεσίας (www.law.gov.cy).

Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 3.4.2024, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις προσκλήσεις και τη διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μπορείτε να αποταθείτε στην ιστοσελίδα της Νομικής Υπηρεσίας (www.law.gov.cy → Ενημέρωση →Έντυπα / Αιτήσεις).

Noμική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: